Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-04: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“

RK-37-2019-04.pdf, RK-37-2019-04pr01.pdf , RK-37-2019-04pr02.xlsx

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-37-2019-04
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Sítě a bezpečnost“
Zpracoval D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 2
Popis problému

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 11. 12. 2018 usnesením 0723/08/2018/ZK Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen „Zásady“). Finanční prostředky na realizaci Zásad v letošním roce jsou navrženy v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019, na kapitole Informatika v celkové výši 8 000 tis. Kč. V souladu se Zásadami byla v únoru 2019 vyhlášena Výzva k předkládání projektů č. 1 - „Sítě a bezpečnost“, která obsahovala popis optimální úrovně IT vybavenosti organizací v jednotlivých odvětvích a věcných tématech. Celkový rozpočtovaný objem finančních prostředků na realizaci 1. výzvy činí 3 000 tis. Kč. Žádosti byly v rámci této výzvy předkládány do 18. 3. 2019. Usnesením 0723/14/2019/RK ze dne 30. 4. 2019 schválila rada kraje celkem 20 projektů, na jejichž realizaci byla rozdělena částka 3 000  tis. Kč s tím, že příspěvky budou jednotlivým příspěvkovým organizacím poskytnuty po předložení Závěrečné zprávy a finančního vypořádání příspěvku po ukončení jeho realizace. O přiznání příspěvků jednotlivým příspěvkovým organizacím rozhoduje rada kraje. 

1. Krajská knihovna Vysočiny požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 247 500 Kč (investiční příspěvek) na financování projektu "Bezpečné úložiště dat v síti".

2. Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 116 160 Kč (investiční příspěvek) na financování projektu "Server pro Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou";

3. Střední průmyslová škola Třebíč požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 130 000 Kč (investiční příspěvek) na financování projektu "Identity management systém";

4. Gymnázium Žďár nad Sázavou požádalo o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 61 264 Kč (příspěvek na provoz) na financování projektu "Rozšíření WiFi sítě na Gymnáziu Žďár nad Sázavou".

Projekty byly zpracovány v souladu s výzvou. Závěrečné zprávy a finanční vypořádání příspěvku byly doručeny na krajský úřad ve stanoveném termínu spolu s kopiemi příslušných účetních dokladů a fotodokumentací. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku a Závěrečné zprávy a finanční vypořádání příspěvku jsou obsahem materiálu RK-37-2019-04, př. 1.

Návrh řešení

Odbor informatiky vyhodnotil předložené podklady a navrhuje radě kraje schválit poskytnutí finančního příspěvku Krajské knihovně Vysočiny ve výši 247 500 Kč, Domovu bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizaci ve výši 51 123 Kč (finanční příspěvek byl schválen ve zkrácené výši), Střední průmyslové škole Třebíč ve výši 130 000 Kč a Gymnáziu Žďár nad Sázavou ve výši 61 264 Kč na krytí výdajů spojených s realizací projektů. V této souvislosti je třeba schválit příslušné rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika včetně změny závazného ukazatele "Investiční příspěvek" a "Příspěvek na provoz".

Stanoviska Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

OKPPCR nemá k materiálu připomínky a souhlasí s návrhem řešení.

Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS doporučuje poskytnout oběma školám prostředky na zlepšení konektivity.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Informatika na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (ÚZ 00166).

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí nemá k předloženému materiálu žádné připomínky a souhlasí s navrhovaným usnesením.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 489 887 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 61 264  Kč a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 428 623 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Sítě a bezpečnost 2019“;
  • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 247 500 Kč u Krajské knihovny Vysočiny na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Bezpečné úložiště dat v síti" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost";
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku  51 123 Kč u Domova bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Server pro Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost";
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku  130 000 Kč u Střední průmyslové školy Třebíč na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Identity management systém" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost";
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku  61 264 Kč u Gymnázia Žďár nad Sázavou na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Rozšíření WiFi sítě na Gymnáziu Žďár nad Sázavou" v rámci dotačního programu "Sítě a bezpečnost".
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz