Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-05: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“

RK-37-2019-05.pdf, RK-37-2019-05pr01.pdf , RK-37-2019-05pr02.xlsx

Číslo materiálu 5
Číslo jednací RK-37-2019-05
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Informatika – poskytnutí finančního příspěvku na zvyšování úrovně IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina – „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“
Zpracoval D. Šťastná
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 2
Popis problému

Zastupitelstvo kraje schválilo dne 11. 12. 2018 usnesením 0723/08/2018/ZK Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 12/18 pro poskytování finančních příspěvků na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen „Zásady“). Finanční prostředky na realizaci Zásad v letošním roce jsou navrženy v rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019, na kapitole Informatika v celkové výši 8 000 tis. Kč. V souladu se Zásadami byla v květnu 2019 vyhlášena Výzva k předkládání projektů č. 2 - „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“, která obsahovala popis optimální úrovně IT vybavenosti organizací v jednotlivých odvětvích a věcných tématech. Celkový rozpočtovaný objem finančních prostředků na realizaci druhé výzvy činí 5 000 tis. Kč. Žádosti byly v rámci této výzvy předkládány do 18. 6. 2019. Usnesením 1107/20/2019/RK ze dne 2. 7. 2019 schválila rada kraje celkem 19 projektů, na jejichž realizaci byla rozdělena částka 2 451 625 Kč s tím, že příspěvky budou jednotlivým příspěvkovým organizacím poskytnuty po předložení Závěrečné zprávy a finančního vypořádání příspěvku po ukončení jeho realizace. O přiznání příspěvků jednotlivým příspěvkovým organizacím rozhoduje rada kraje.

1. Střední průmyslová škola Třebíč požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 127 500 Kč (investiční příspěvek) na financování projektu "Monitorovací systém";

2. Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 163 350 Kč (investiční příspěvek) na financování projektu "Úprava NIS AMIS*H Patient Summary pro NIX-ZD";

3. Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365 požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 100 823 Kč (investiční příspěvek) na financování projektu "Virtualizace, bezpečné zálohování";

4. Školní statek, Humpolec, Dusilov 384 požádal o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 111 450 Kč (z toho investiční příspěvek ve výši 94 950 Kč, z toho příspěvek na provoz ve výši 16 500 Kč) na financování projektu "Expediční systém pro masnou výrobu";

5. Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 160 798 Kč (investiční příspěvek) na financování projektu "AMIS*H, Patient Summary";

6. Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina, příspěvková organizace požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 250 000 Kč (investiční příspěvek) na financování projektu "Modernizace virtualizační platformy ZZS";

7. Vyšší odborná škola a Střední odborná škola zemědělsko-technická Bystřice nad Pernštejnem požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraje v celkové výši 115 000 Kč (z toho investiční příspěvek ve výši 100 855 Kč, z toho příspěvek na provoz ve výši 14 145 Kč) na financování projektu "Virtualizace učebny ICT VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem";

8. Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov požádala o poskytnutí příspěvku z rozpočtu kraj v celkové výši 44 113 Kč (příspěvek na provoz) na financování projektu "Antivirus".

Projekty byly zpracovány v souladu s výzvou. Závěrečné zprávy a finanční vypořádání příspěvku byly doručeny na krajský úřad ve stanoveném termínu spolu s kopiemi příslušných účetních dokladů a fotodokumentací. Žádosti o poskytnutí finančního příspěvku a Závěrečné zprávy a finanční vypořádání příspěvku jsou obsahem materiálu RK-37-2019-05, př. 1.

Návrh řešení

Odbor informatiky vyhodnotil předložené podklady a navrhuje radě kraje schválit poskytnutí finančního příspěvku Střední průmyslové škole Třebíč ve výši 118 428 Kč (celkové skutečné náklady projektu jsou nižší než celkové rozpočtové náklady projektu uvedené v žádosti o poskytnutí finančního příspěvku), Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci ve výši 163 350 Kč, Gymnáziu a Střední odborné škole, Moravské Budějovice, Tyršova 365 ve výši 100 823 Kč, Školnímu statku, Humpolec, Dusilov 384 ve výši 111 450 Kč, Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci ve výši 160 798 Kč, Zdravotnické záchranné službě Kraje Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci ve výši 250 000 Kč, Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem ve výši 115 000 Kč a Střední průmyslové škole a Střednímu odbornému učilišti Pelhřimov ve výši 44 113 Kč na krytí výdajů spojených s realizací projektů. V této souvislosti je třeba schválit příslušné rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika včetně změny závazných ukazatelů "Investiční příspěvek" a „Příspěvek na provoz“.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Informatika na zvyšování IT vybavení organizací zřizovaných Krajem Vysočina (ÚZ 00166).

Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS doporučuje poskytnutí prostředků na realizaci projektů škol a školního statku.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Informatika a § 3636 - Územní rozvoj spočívající ve snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 1 063 962 Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 74 758 a položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 989 204 Kč na realizaci projektů v rámci dotačního programu „Software, virtualizace, bezpečnost 2019“;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ o částku  118 428 Kč u Střední průmyslové školy Třebíč na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Monitorovací sytém" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 163 350 Kč u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Úprava NIS AMIS*H Patient Summary pro NIX-ZD" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 100 823 Kč u Gymnázia a Střední odborné školy, Moravské Budějovice, Tyršova 365 na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Virtualizace, bezpečné zálohování" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 94 950 Kč a "Příspěvek na provoz" o částku 16 500 Kč u Školního statku, Humpolec, Dusilov 384 na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Expediční systém pro masnou výrobu" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 160 798 Kč u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "AMIS*H, Patient Summary" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 250 000 Kč u Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Modernizace virtualizační platformy ZZS" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele "Investiční příspěvek" o částku 100 855 Kč a "Příspěvek na provoz" o částku 14 145 Kč u Vyšší odborné školy a Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Virtualizace učebny ICT VOŠ a SOŠ Bystřice nad Pernštejnem" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019";
  • zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" o částku 44 113 Kč u Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Pelhřimov na krytí výdajů spojených s financováním projektu "Antivirus" v rámci dotačního programu "Software, virtualizace, bezpečnost 2019".
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz