Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-06: Kraje pro bezpečný internet 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika

RK-37-2019-06.pdf

Číslo materiálu 6
Číslo jednací RK-37-2019-06
Název Kraje pro bezpečný internet 2019 - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Informatika
Zpracoval D. Rudiková
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh 0
Popis problému

Rada kraje dne 16. 7. 2019 usnesením č. 1206/21/2019/RK a dne 17. 9. 2019 usnesením č. 1503/26/2019/RK rozhodla o uzavření smluv o poskytnutí dotace na projekt Kraje pro bezpečný internet (KPBI) 2019 s kraji  Jihomoravským, Moravskoslezským, Pardubickým, Zlínským, Karlovarským, Královéhradeckým, Plzeňským, Středočeským, Ústeckým, Libereckým a s hlavním městem Prahou.

KPBI 2019 je projekt realizovaný pod záštitou AKČR, jehož hlavním cílem je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech prevence a pomoci. Koordinaci projektu zajišťuje Kraj Vysočina. Kraje Moravskoslezský, Pardubický, Zlínský, Královéhradecký, Plzeňský, Ústecký a Liberecký na základě uzavřené smlouvy zaslaly finanční prostředků na projekt KPBI 2019 na účet Kraje Vysočina. Finanční podpora bude využita na aktivity spojené: 

  • se vzděláváním v oblasti elektronické bezpečnosti (Web a e-learning včetně technické podpory, semináře, soutěže)
  • s publicitou projetu (letáky, propagační předměty, odměny v soutěži)
  • s realizací projektu (administrativa, jednání koordinátorů)

Kraj Vysočina je oprávněn dotaci k realizaci projektu čerpat a projekt zrealizovat nejpozději do 30. 6. 2020.

Návrh řešení

Obor informatiky navrhuje radě kraje schválit zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2019 o finanční příspěvky krajů Moravskoslezského,  Pardubického, Zlínského, Královéhradeckého, Plzeňského, Ústeckého a Libereckého, a to v celkové výši 350 000 Kč na realizaci projektu KPBI 2019.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

 

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě finančních příspěvků od sedmi krajů v celkové výši 350 000 Kč na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet 2019.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů) a výdajů (kapitola Informatika, §3636 - Územní rozvoj) rozpočtu kraje o finanční prostředky od sedmi krajů v celkové výši 350 000 Kč na realizaci projektu Kraje pro bezpečný internet 2019.

Odpovědnost Odbor informatiky
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz