Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-100: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT

RK-37-2019-100.pdf, RK-37-2019-100pr01.xlsx , RK-37-2019-100pr02.xlsx , RK-37-2019-100pr03.xlsx

Číslo materiálu 100
Číslo jednací RK-37-2019-100
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – vratky nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT
Zpracoval I. Bromová, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál řeší rozpočtové opatření z důvodu nevyčerpaných finančních prostředků z účelových dotací MŠMT poskytnutých v roce 2019 a vrácených zpět na účet MŠMT. 

1.     Rozvojový program „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019
        (V. etapa)“ (UZ 33070).

Materiál o přidělení finančních prostředků v rámci tohoto rozvojového programu projednala Rada Kraje Vysočina dne 17. 9. 2019 usnesením č. 1555/26/2019/RK. Účelem dotace byla finanční podpora povinné výuky plavání žáků 1. stupně základních škol a to na pokrytí nákladů vzniklých dopravou žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět (včetně přístavných kilometrů a čekací doby). Vzhledem k tomu, že náklady na dopravu byly nižší, vrátily organizace uvedené v materiálu RK-37-2019-100, př. 1 nevyčerpanou část dotace v celkové výši 150 542,22 Kč zpět na účet kraje.

2.     Rozvojový program „Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se
        zohledněním provozů mateřských škol“ (II. etapa) (UZ 33074).

Materiál o přidělení finančních prostředků v rámci tohoto rozvojového programu projednala Rada Kraje Vysočina dne 27. 8. 2019 usnesením č. 1409/24/2019/RK. Dotace byla určena na finanční pokrytí nákladů spojených s personálním zajištěním překryvu přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozů mateřských škol v období od září do prosince 2019. Dotace měla být využita na dofinancování rozdílu mezi potřebnými úvazky k zajištění překryvu a úvazky, které budou stanoveny krajskými normativy k 30. 9. 2019. Z důvodu rozdílu mezi předpokládaným počtem dětí a úvazků učitelů v době podávání žádosti a skutečností vykázanou k 30. 9. 2019, vrátily organizace uvedené v materiálu RK-37-2019-100, př. 2 celou dotaci v celkové výši 125 443  Kč na účet kraje.

3.    Rozvojový program „Podpora financování základních a středních škol při zavádění
       změny systému financování regionálního školství“ (UZ 33077).

Materiál o přidělení finančních prostředků v rámci tohoto rozvojového programu projednala Rada Kraje Vysočina dne 17. 9. 2019 usnesením č. 1554/26/2019/RK. Účelem dotace bylo finanční pokrytí nákladů spojených s personálním zajištěním přímé pedagogické činnosti učitelů základních a středních škol vyplývající z navýšení počtu úvazků pedagogických pracovníků nad limit počtu pedagogických pracovníků stanovených krajskými normativy. Z důvodu rozdílu mezi předpokládaným počtem žáků a úvazků učitelů v době podávání žádosti a skutečností vykázanou k 30. 9. 2019 organizace uvedené v materiálu RK-37-2019-100, př. 3 vrátily nevyčerpanou část dotace v celkové výši 3 742 038 Kč zpět na účet kraje. 

Výše uvedené nevyčerpané prostředky již byly vráceny zpět na výdajový účet MŠMT.

Návrh řešení

Z důvodu uvedených vratek dotací zpět na účet MŠMT je třeba schválit příslušná rozpočtová opatření.

OŠMS radě kraje navrhuje:

 • schválit snížení příjmů a výdajů o vrácenou nevyčerpanou část účelových dotací MŠMT poskytnutých na realizaci rozvojových programů „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)“ ve výši 150 542,22 Kč, „Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozů mateřských škol“ (II. etapa) ve výši 125 443 Kč a Podpora financování základních  a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství“ ve výši 3 742 038 Kč.
Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovaným rozpočtovým opatřením.

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3113 – Základní školy, UZ 33070) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2019 (V. etapa)“ v celkové výši 150 542,22 Kč dle materiálu RK-37-2019-100, př. 1;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3111 – Mateřské školy, UZ 33074) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu „Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozů mateřských škol“ (II. etapa) v celkové výši 125 443 Kč dle materiálu RK-37-2019-100, př. 2;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu,
  § 3121 – Gymnázia ve výši 47 067 Kč, § 3122 – Střední odborné školy ve výši 714 373 Kč, § 3127 – Střední školy ve výši 2 922 167 Kč a § 3113 – Základní školy ve výši 58 431 Kč, UZ 33077) rozpočtu kraje o vrácenou nevyčerpanou část účelové dotace MŠMT na realizaci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství“ v celkové výši 3 742 038 Kč dle materiálu RK-37-2019-100, př. 3;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o vrácené účelové prostředky na realizaci rozvojového programu Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství“ u příspěvkových organizací zřizovaných krajem dle materiálu RK-37-2019-100, př. 3.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz