Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-17: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na akci stabilizace protihlukové stěny do ulice Bráfova Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

RK-37-2019-17.pdf, RK-37-2019-17pr01.pdf

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-37-2019-17
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na akci stabilizace protihlukové stěny do ulice Bráfova Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval K. Vlčková, M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Dne 25. 11. 2019 proběhlo na Krajském úřadě Kraje Vysočina mezi zástupci kraje a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací jednání o přidělení finančních prostředků na stabilizaci protihlukové stěny umístěné na jižní straně areálu do ulice Bráfova Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (dále jen „Nemocnice“). Na jednání byl odsouhlasen společný záměr kraje a Nemocnice protihlukovou stěnu neopravovat do doby, než bude zřejmé, kdo je jejím majitelem a provést pouze zabezpečení havarijního stavu proti vyvrácení protihlukové výplně, spočívající v oboustranné montáži kovových příčných konstrukcí v celé délce protihlukové stěny a vyztužení vypadlých částí OSB deskami.

Nemocnice se obrátila na zřizovatele s žádostí o přidělení finančních prostředků na stabilizaci protihlukové stěny dle materiálu RK-37-2019-17, př. 1. Výše finančního příspěvku byla Nemocnicí stanovena na základě předběžného rozpočtu dle průzkumu trhu na částku 310 000 Kč včetně DPH.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit poskytnutí příspěvku na provoz na financování akce stabilizace protihlukové stěny do ulice Bráfova Nemocnice Třebíč.

Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Kontrola využití příspěvku bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 40 546 tis. Kč.

Odbor majetkový

Odbor majetkový souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 310 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 310 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci ve výši 310 000 Kč za účelem úhrady nákladů spojených s realizací akce stabilizace protihlukové stěny do ulice Bráfova Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace;
ukládá

ředitelce Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí příspěvku na provoz určeného na stabilizaci protihlukové stěny včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 18. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz