Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-18: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na realizaci akce Rekonstrukce budovy onkologie Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, úprava investičního plánu

RK-37-2019-18.pdf, RK-37-2019-18pr01.pdf

Číslo materiálu 18
Číslo jednací RK-37-2019-18
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek na realizaci akce Rekonstrukce budovy onkologie Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, úprava investičního plánu
Zpracoval K. Vlčková, M. Krylová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením č. 0726/08/2018/ZK Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci (dále také „Nemocnice“), investiční příspěvek ve výši 1 500 000 Kč na pokrytí výdajů spojených s rekonstrukcí rozvodů vody budovy onkologie (pavilon č. 12). Finanční prostředky byly zapojeny do rozpočtu kraje na rok 2019 usnesením 0044/01/2019/ZK. V době schválení výše uvedeného investičního příspěvku neměla ještě Nemocnice zpracovanou projektovou dokumentaci, tedy ani položkový rozpočet. Po zpracování projektové dokumentace, na základě které byla uskutečněna veřejná zakázka, došlo k  navýšení ceny rekonstrukce oproti ceně původně předpokládané, a to na 1 955 321 Kč včetně DPH. Dobrou organizací prací při realizaci došlo ke snížení celkové částky na 1 636 677,42 Kč včetně DPH.

Nemocnice se obrátila na zřizovatele s žádostí o zvýšení finanční dotace na rekonstrukci rozvodů vody budovy onkologie dle materiálu RK-37-2019-18, př. 1. Celková částka na pokrytí navýšení byla vyčíslena ve výši 136 677 Kč včetně DPH dle materiálu RK-37-2019-18, př. 1.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit poskytnutí finančních prostředků pro Nemocnici na pokrytí navýšených nákladů na rekonstrukci rozvodů vody budovy onkologie a toto navýšení krýt z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje.

Finanční prostředky budou poskytnuty jako investiční příspěvek dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina včetně změny závazného ukazatele u Nemocnice.

Kontrola využití příspěvku bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Odbor zdravotnictví dále doporučuje radě kraje schválit změnu investičního plánu Nemocnice v souvislosti s navýšením finančních prostředků na akci.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.  Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 40 546 tis. Kč.

Odbor majetkový

Odbor majetkový souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice o částku 136 677 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 136 677 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 136 677 Kč na úhradu zvýšených nákladů spojených s realizací akce Rekonstrukce budovy onkologie Nemocnice Havlíčkův Brod;
  • změnu investičního plánu u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, v souvislosti s vyššími náklady na akci Rekonstrukce budovy onkologie;
ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, zaslat v termínu do 18. 12. 2019 prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku určeného na úhradu zvýšených nákladů na rekonstrukci rozvodů vody budovy onkologie včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 18. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz