Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-19: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem

RK-37-2019-19.pdf, RK-37-2019-19pr01.xls

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-37-2019-19
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
Zpracoval M. Krylová, K. Vlčková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vydalo podle ustanovení §21ab odst. 2 zákona
č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky.

Dotace je určena pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina (dále jen „nemocnice“), které získaly rezidenční místo v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“. V rámci systému postupného uvolňování dotací zaslalo MZ dne 9. 12. 2019 na účet Kraje Vysočina finanční prostředky v celkové výši 72 002 Kč (ÚZ 35015).

Přehled výše schválených dotací na náklady spojené se specializačním vzděláváním rezidenta pro nemocnice v roce 2019 je uveden v materiálu RK-37-2019-19, př. 1.

V průběhu roku 2019 došlo u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, ke změnám rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu, na základě nichž je nutné vrátit na účet MZ část účelově určených státních dotací přijatých do rozpočtu kraje ve výši 95 000 Kč (ÚZ 35015) a 10 000 Kč (ÚZ 35019). Přehled výše vrácených finančních prostředků spojených se specializačním vzděláváním rezidenta určených pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, v roce 2019 je uveden v materiálu RK-37-2019-19, př. 1.

Návrh řešení

Radě kraje se navrhuje schválit rozpočtové opatření, které spočívá jak ve zvýšení, tak ve snížení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2019, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina ve výši dotace poukázané MZ na účet kraje snížené o finanční prostředky, které budou vráceny na MZ dle materiálu RK-37-2019-19, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví ve výši 72 002 Kč na rezidenční místa - lékařské obory (ÚZ 35015). Prostředky jsou určeny pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci a Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci v rozpisu dle materiálu RK-37-2019-xx, př. 1.

Současně nemá připomínky k navrhovanému snížení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje o provedenou vratku z poskytnuté dotace na rezidenční místa (lékařské obory ÚZ 35015, nelékařské obory ÚZ 35019) ve výši 105 000 Kč do státního rozpočtu dle změny rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 72 002 Kč (ÚZ 35015);
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
    • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 2 Kč,
    • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 72 000 Kč,

          určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů                    spojených se specializačním vzděláváním rezidenta;

  • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o vratku účelové dotace poskytnuté MZ v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 105 000 Kč (ÚZ 35015 - 95 000 Kč, ÚZ 35019 - 10 000 Kč) původně určené pro Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
  • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 105 000 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 19. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz