Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-32: Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje

RK-37-2019-32.pdf, RK-37-2019-32pr01.xlsx

Číslo materiálu 32
Číslo jednací RK-37-2019-32
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – zapojení finančních prostředků do rozpočtu kraje
Zpracoval J. Kopecká, H. Sošková
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší zapojení vratek dotací a sankčních plateb z minulých let do rozpočtu kraje a kapitoly Evropské projekty.

V průběhu roku 2019 byly na účty kraje přijaty finanční prostředky od obcí, neziskových organizací, příspěvkových organizací apod. v celkové výši 10 374 763,23 Kč (rozpočet kraje ve výši 5 738 469,53 Kč, kapitola Evropské projekty ve výši 4 609 371,70 Kč a Fond Vysočiny ve výši 26 922,00 Kč).

Návrh řešení

Ekonomický odbor navrhuje v souladu s § 16 zákona č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, rozpočet kraje navýšit o částku 5 738 469,53 Kč, rozpočet kapitoly Evropské projekty navýšit o částku 4 609 371,70 Kč a Fond Vysočiny navýšit o částku 26 922 Kč. Pro zachování vyrovnanosti rozpočtu kraje budou zvýšeny příjmy i výdaje rozpočtu kraje. Ve výdajové části rozpočtu bude zvýšena kapitola Rezerva a rozvoj kraje, položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 5 738 469,53 Kč, kapitola Evropské projekty o částku 4 609 371,70 Kč a Fond Vysočiny o částku 26 922,00 Kč. Ekonomický odbor navrhuje schválit rozpočtové opatření dle materiálu RK-37-2019-32, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření dle materiálu RK-37-2019-32, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz