Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-33: Návrh na provedení rozpočtového opatření a úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů

RK-37-2019-33.pdf, RK-37-2019-33pr01.docx , RK-37-2019-33pr02.docx , RK-37-2019-33pr03.docx , RK-37-2019-33pr04.xls , RK-37-2019-33pr05.xlsx

Číslo materiálu 33
Číslo jednací RK-37-2019-33
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření a úprava závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, na administraci projektů
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh 5
Popis problému

Materiál se zabývá provedením rozpočtového opatření včetně úpravy závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ a "Limit prostředků na platy" pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci (dále také "PKKV") a vyúčtování poskytnutých služeb touto organizací. 

 

1. PKKV předložila zřizovateli objednávky na administraci projektů.

Nové projekty:

 • "Projekt – evropské dotace, Šablony II - Gymnázium Třebíč" celkem za 162 500 Kč, z toho v roce 2019 celkem 13 000 Kč. Objednávka včetně cenové nabídky je uvedena v materiálu RK-37-2019-33, př. 1;
 • "Projekt – evropské dotace Šablony 2019 SŠŘS Moravské Budějovice" celkem za 162  500  Kč, z toho v roce 2019 celkem 13 000 Kč. Objednávka včetně cenové nabídky je uvedena v materiálu RK-37-2019-33, př. 2.

Celková rekapitulace je uvedena v materiálu RK-37-2019-33, př. 4

 

2. PKKV předložila zřizovateli vyúčtování projektů: 

 • "Projekt - evropské projekty, Krok do života – Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci", schváleno usnesením č. 1730/27/2018/RK ve vazbě na usnesení č. 1769/33/2016/RK, celkem za 281  105,98 Kč, objednatelem služby byl Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, RK-37-2019-33, př. 3

 

Veškeré práce byly poskytnuty v plné výši dle objednávky služeb.

  

3. Administrace projektů z kapitoly Evropské projekty

Odbor analýz a podpory řízení předkládá radě kraje návrh na změnu zdroje financování administrace projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina".  Usnesením č. 1652/29/2019/RK rada kraje na administraci tohoto projektu schválila poskytnutí finančních prostředků ve výši 88 360 Kč z kapitoly Analýzy a podpora řízení, včetně navýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz". Vzhledem k tomu, že výdaje na administraci jsou v  tomto případě dle pravidel poskytovatele způsobilé, bude vhodnější změnit zdroj financování, a to tak, že PKKV vrátí poskytnuté finanční prostředky z kapitoly Analýzy a podpora řízení ve výši 88 360 Kč zpět na účet kraje (PKKV již vrátila dne 21.  11. 2019) a zároveň kraj poskytne PKKV odpovídající příspěvek na provoz ze zvláštního účtu projektu, z kapitoly Evropské projekty.  Hodnota závazného ukazatele se tímto aktem nemění.  

 

4. Limit prostředků na platy

V průběhu roku 2019 v souvislosti s prací na administraci projektů schvalovala rada kraje rozpočtová opatření dle materiálu RK-37-2019-33, př. 5. včetně průběžných změn závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“. Oproti schválenému finančnímu plánu na rok 2019 (usnesení 0646/12/2019/RK) došlo tímto postupem k navýšení závazného ukazatele o  částku  1 114 tis.  Kč. K  průběžnému navyšování "Limitu prostředků na platy" nedocházelo, proto organizace požádala o jeho zvýšení v úměře s navýšením příspěvku na provoz a to o  částku 320 000 Kč.

 

Přehled dosavadních rozpočtových opatření a odeslaných plateb je uvedeno v materiálu RK-37-2019-33, př. 5.

Projekt - evropské dotace, Moderní pedagogický sbor II, CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013039
Návrh řešení

OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit:

 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 26 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 26 000 Kč s určením pro PKKV na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-37-2019-33, př. 4;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro PKKV o částku 26 000 Kč z důvodu administrace projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-37-2019-33, př. 4;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 88 360 Kč z důvodu změny zdroje financování administrace projektu  „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina"; 
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“(položka 5336) na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 88 360 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina"  z kapitoly Evropské projekty;
 • zvýšení závažného ukazatele "Limit prostředků na platy" na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o  částku 320 000 Kč;

uložit

 • odboru analýz a podpory řízení a ředitelům příspěvkových organizací dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-37-2019-33, př. 4 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektů radě kraje k informaci. 

Zároveň OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí zprávu o provedené službě u ukončeného projektu dle materiálu RK-37-2019-33, př. 3.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Analýzy a podpora řízení a § 3636 – Územní rozvoj spočívající ve zvýšení položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 26 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 26 000 Kč s určením pro PKKV na pokrytí výdajů spojených s administrací projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-37-2019-33, př. 4;
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro PKKV o částku 26 000 Kč z důvodu administrace projektů dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-37-2019-33, př. 4;
 • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, o částku 88 360 Kč z důvodu změny zdroje financování administrace projektu  „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina";
 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“(položka 5336) na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 88 360 Kč určenou na pokrytí způsobilých výdajů spojených s administrací projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina" z kapitoly Evropské projekty;
 • zvýšení závažného ukazatele "Limit prostředků na platy" na rok 2019 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 320 000 Kč;
ukládá

odboru analýz a podpory řízení a odborům krajského úřadu a ředitelům příspěvkových organizací dle rozpisu uvedeném v materiálu RK-37-2019-33, př. 4 předložit zprávu o provedených službách do jednoho měsíce od ukončení projektů radě kraje k informaci;

bere na vědomí
Odpovědnost Odbor analýz a podpory řízení, Gymnázium Třebíč, Střední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice
Termín 31. 12. 2022

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz