Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-35: Stanovení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, změna v dočasném schválení

RK-37-2019-35.pdf, RK-37-2019-35pr01.doc , RK-37-2019-35pr02.pdf , RK-37-2019-35pr03.pdf , RK-37-2019-35pr04.pdf

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-37-2019-35
Název Stanovení počtu zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu, změna v dočasném schválení
Zpracoval I. Hanáková Kosourová, E. Horná, V. Švarcová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh 4
Popis problému

Usnesením č. 1291/22/2019/RK stanovila rada kraje počet 476 zaměstnanců k 1. 9. 2019. 

Materiál navrhuje navýšení počtu zaměstnanců k 1. 1. 2020 o 2 pracovní místa na odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství, a to na dobu určitou do 31. 12. 2021 a k 1. 2. 2020 o 1 pracovní místo na oddělení lesního hospodářství a myslivosti na dobu neurčitou.

Jedná se o navýšení z důvodu administrace nově připravených Zásad ministerstva zemědělství, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích za období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018.

Náklady na tato uvedená pracovní místa je třeba hradit z rozpočtu kraje.

Materiál navrhuje navýšení počtu zaměstnanců k 1. 3. 2020 o 1 pracovní místo na odboru sociálních věcí, oddělení sociální ochrany a prevence, a to na dobu určitou do 30. 6. 2022.

Materiál dále navrhuje změnu v dočasném schválení počtu zaměstnanců. Změna se týká 3 pracovních míst původně schválených usnesením 0864/17/2016/RK na dobu určitou do 31. 12. 2019 pro realizaci končícího projektu Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Kraji Vysočina a Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina. Navrhováno je prodloužení pracovních míst na dobu určitou od 1. 1. 2020 do 30. 6. 2022.

Jedná se o navýšení a o změny v dočasném schválení z důvodu realizace projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina, počínající 1. 1. 2020 a končící 30. 6. 2022. Rozhodnutí o schválení uvedeného projektu je uvedeno v materiálu RK-37-2019-35, př. 2.

Náklady na platy a zákonné odvody pro 1 novou pracovní pozici psychologa i pro 3 pracovní místa, která mají být na odboru sociálních věcí zachována, je možné v plné výši hradit z přímých nákladů projektu.

V materiálu RK-37-2019-35, př. 1 je uveden podrobný popis navrhovaných pracovních míst včetně zdůvodnění potřebnosti jejich schválení.

Ve všech případech byla tato problematika projednána mezi vedením úřadu, příslušnými členy rady kraje a vedoucími příslušných odborů a byla deklarovaná společná vůle požádat radu kraje o souhlas s navrženým řešením.

Navýšení pracovních míst zatěžuje servisní útvary krajského úřadu, zejména odbor informatiky, oddělení řízení lidských zdrojů, oddělení hospodářské správy a odbor ekonomický. Jejich personální kapacity jsou v současné době plně vyčerpány a další navyšování bez posílení těchto útvarů už nebude možné.

Návrh řešení

Ředitel krajského úřadu navrhuje radě kraje stanovit počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k:

  • 1. 1. 2020 na 478 zaměstnanců (2 pracovní místa, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení zemědělství, doba určitá do 31. 12. 2021)
  • 1. 2. 2020 na 479 zaměstnanců (1 pracovní místo, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení lesního hospodářství a myslivosti, doba neurčitá) 
  • 1. 3. 2020 na 480 zaměstnanců (1 pracovní místo, odbor sociálních věcí, oddělení sociální ochrany a prevence, doba určitá do 30. 6. 2022).

Ředitel krajského úřadu dále navrhuje radě kraje vzít na vědomí informaci o využití 3 dočasně schválených pracovních míst zařazených do krajského úřadu od 1. 1. 2020, a to na dobu určitou do 30. 6. 2022 s obsahovou náplní pro činnosti spojené s realizací projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina.

Ředitel krajského úřadu navrhuje řešit zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 a provedení odpovídající úpravy Sociálního fondu samostatným materiálem v radě kraje v roce 2020.

Stanoviska Odbor informatiky

OI bere návrh usnesení na vědomí.

Oddělení hospodářské správy

bere na vědomí návrh usnesení.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor ekonomický

změna objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2020 a zvýšení kapitoly Krajský úřad (§ 6172) a kapitoly Ostatní finanční operace v souvislosti se zvýšením počtu zaměstnanců bude řešeno samostatným materiálem v radě kraje v roce 2020.  

Grémium ředitele

souhlasí s navrženým řešením.

Návrh usnesení stanoví

v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k:

  • 1. 1. 2020 na 478 zaměstnanců
  • 1. 2. 2020 na 479 zaměstnanců
  • 1. 3. 2020 na 480 zaměstnanců;
bere na vědomí

informaci o využití 3 dočasně schválených pracovních míst zařazených do krajského úřadu od 1.  1. 2020, a to na dobu určitou do 30. 6. 2022 s obsahovou náplní pro činnosti spojené s realizací projektu Aplikace inovativních postupů v rámci sociální ochrany a prevence v Kraji Vysočina.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Odbor životního prostředí a zemědělství, Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 28. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz