Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-38: Návrh na provedení rozpočtového opatření - příspěvek na realizaci projektu „Čistá mobilita SPŠT“ pro Střední průmyslovou školu Třebíč

RK-37-2019-38.pdf, RK-37-2019-38pr01.pdf , RK-37-2019-38pr02.pdf

Číslo materiálu 38
Číslo jednací RK-37-2019-38
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření - příspěvek na realizaci projektu „Čistá mobilita SPŠT“ pro Střední průmyslovou školu Třebíč
Zpracoval P. Stejskal
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Materiál řeší rozpočtové opatření v souvislosti s návrhem na realizaci pilotního projektu v oblasti možností podpory rozvoje cyklodopravy ze strany příspěvkové organizace kraje.

Podpora rozvoje čisté mobility ve městech cestou zvyšování podílu cyklodopravy má dvě roviny. Základní infrastruktura pro cyklodopravu v podobě cyklostezek resp. obecně bezpečných koridorů pro cyklisty je prioritně řešena obcemi. Kraj zde systematicky podporuje rozvoj této infrastruktury prostřednictvím Fondu Vysočiny. Nedílnou součástí zlepšování podmínek pro dojíždění na kole je ale i doprava tzv. „v klidu“ tj. řešení parkování kol a navazujících opatření na straně institucí a firem.

Na základě poptávky Střední průmyslové školy Třebíč (dále jen „SPŠT“) a jako možnost realizovat ukázku komplexního řešení podporujícího cyklodopravu v rámci příspěvkových organizací kraje byly učiněny následující kroky.

Ve spolupráci OKPPCR a SPŠT bylo v průběhu listopadu 2019 realizováno elektronické dotazníkové šetření mezi zaměstnanci a studenty SPŠT. Zapojilo se 88/175 zaměstnanců a 393/1180 studentů SPŠT. Znění dotazníků a vyhodnocení je přílohou tohoto materiálu jako RK-37-2019-38, př. 1. Dotazníky byly koncipovány široce ve smyslu dopravy do zaměstnání resp. do školy (celkem 15 otázek). Výstupy poměrně objektivně reflektují zjištěné aktuální podmínky na straně SPŠT. Stávající podmínky pro cyklisty jsou hodnoceny jako výrazně nedostatečné, z toho částečně vyplývá i minimální procento zaměstnanců a studentů využívajících k dopravě kolo. Současně je ale z výsledků zřejmý poměrně velký zájem využívat kolo alespoň občas v případě vhodných podmínek, u studentů téměř 50 % a u zaměstnanců dokonce více než 70 % dotazovaných.

V návaznosti na tato zjištění byla vytipována vhodná lokalita v areálu SPŠT a stanoven rámcový rozsah projektu, který je popsán v příloze RK-37-2019-38, př. 2. Tento záměr přistupuje k řešení komplexně nejen v rovině vybudování základní parkovací kapacity pro kola pro zaměstnance, studenty, ale i návštěvníky školy (krytý přístřešek a cykloboxy). Řeší současně i servisní samoobslužný stojan a doplňkový mobiliář (lavička, odpadkový koš). Tímto by mělo vzniknout u hlavního vchodu do objektu školy designové a praktické řešení pro cyklisty.  Součástí projektu je i pořízení 2 elektrokol pro potřeby zajištění mikromobility zaměstnanců školy a také externí zpracování odborného komplexního plánu mobility organizace v návaznosti na již provedené vstupní dotazování.

Návrh řešení

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná v tomto případě o pilotní ukázkový projekt, OKPPCR navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit financování projektu formou mimořádného příspěvku od zřizovatele příspěvkové organizaci Střední průmyslové škole Třebíč, který bude vyplacen organizaci po předložení vyúčtování akce.

Na kapitole Kultura, § 2143 – Cestovní ruch, jsou k dispozici finanční prostředky ve výši 650 000 Kč k naplňování Strategie rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy v Kraji Vysočina na období 2014 – 2020. Rozvoj služeb podporujících využití kola jako dopravního prostředku je aktivitou v souladu se strategií, konkrétně s prioritou „Rozvoj cyklodopravy jako integrální součásti dopravní obsluhy v území“.

Střední průmyslové škole Třebíč budou zvýšeny závazné ukazatele Příspěvek na provoz o částku 98 000 Kč a Investiční příspěvek o částku 552 000 Kč v souvislosti s realizací projektu „Čistá mobilita SPŠT“. Realizace akce se předpokládá kompletně v období leden – květen 2020. 

Výstup tohoto projektu nejen významně zlepší podmínky v rámci SPŠT, ale bude dále využitelný jako ukázkové řešení pro ostatní příspěvkové organizace kraje, obecně pak směrem k zaměstnavatelům např. v rámci kampaně „Do práce na kole“. Zaměstnavatelé totiž hrají právě vytvářením vhodných podmínek pro dojížďku na kole významnou roli v rozvoji cyklodopravy.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu souhlasí s realizací projektu, pokud nebude ohrožena udržitelnost projektů IROP a pokud nebude narušeno architektonické řešení prostoru.  

Návrh usnesení schvaluje
  • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 98 000 Kč u Střední průmyslové školy Třebíč na realizaci projektu „Čistá mobilita SPŠT“;
  • zvýšení závazného ukazatele Investiční příspěvek o částku 552 000 Kč u Střední průmyslové školy Třebíč na realizaci projektu „Čistá mobilita SPŠT“;
ukládá

řediteli Střední průmyslové školy Třebíč projekt „Čistá mobilita SPŠT“ realizovat nejpozději do 30. 5. 2020.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Střední průmyslová škola Třebíč
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz