Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-39: Uzavření dohod o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba" pro přeložky vedení společnosti CETIN

RK-37-2019-39.pdf, RK-37-2019-39pr01.docx , RK-37-2019-39pr02.docx , RK-37-2019-39pr03.docx

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-37-2019-39
Název Uzavření dohod o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí "II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba" pro přeložky vedení společnosti CETIN
Zpracoval T. Pípal
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 3
Popis problému

Kraj Vysočina je investorem a stavebníkem stavby „II/602 hr. kraje - Pelhřimov, 8. a 9. stavba" (dále jen „stavba“). Kraj Vysočina zajistil vypracování projektových dokumentací ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí stavby. Stavba byla členěna na tři úseky. Pro každý úsek byla vypracována samostatná projektová dokumentace a byla vydána samostatná územní rozhodnutí.

Pro stavbu "II/602. hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek č. 2" bylo Odborem výstavby Městského úřadu Pelhřimov vydáno územní rozhodnutí č. j. OV/357/2017-4 dne 31. 5. 2017. Právní moci nabylo dne 28. 6. 2017

Pro stavbu "II/602. hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek č. 1" bylo Odborem výstavby Městského úřadu Pelhřimov vydáno územní rozhodnutí č. j. OV/13. 12. 2017-7 dne 20. 3. 2018. Právní moci nabylo dne 20. 4. 2018.

Pro stavbu "II/602. hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba" bylo Stavebním úřadem Magistrátu města Jihlavy vydáno územní rozhodnutí č. j. MMJ/SÚ/78438//2018-BeI dne 19. 7. 2018. Právní moci nabylo dne 4. 9. 2018.

Součástí projektových dokumentací a vydaných územních rozhodnutí pro umístění stavby, jsou mimo jiné přeložky sdělovacích kabelů ve vlastnictví společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen "CETIN a.s.")

Přeložky vedení byly provedeny vlastníkem - CETIN a.s. na základě zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí vyhlášky č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů. Po jejich provedení bude vlastník - CETIN a.s. žádat o vydání kolaudačních souhlasů k těmto přeložkám.

Z výše uvedených důvodů je třeba uzavřít "Dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí" vztahující se k přeložkám inženýrských sítí ve vlastnictví CETIN a.s.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje

rozhodnout o uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí dle materiálu RK-37-2019-39, př. 1 pro stavbu "II/602. hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek č. 2" 

rozhodnout o uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí dle materiálu RK-37-2019-39, př. 2 pro stavbu "II/602. hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek č. 1"

rozhodnout o uzavření Dohody o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí dle materiálu RK-37-2019-39, př. 3 pro stavbu "II/602. hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba".

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít:

  • Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí dle materiálu RK-37-2019-39, př. 1 pro stavbu "II/602. hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek č. 2";
  • Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí dle materiálu RK-37-2019-39, př. 2 pro stavbu "II/602. hr. kraje - Pelhřimov, 8. stavba - úsek č. 1"; 
  • Dohodu o převodu některých práv a povinností ze správního rozhodnutí dle materiálu RK-37-2019-39, př. 3 pro stavbu "II/602. hr. kraje - Pelhřimov, 9. stavba".
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz