Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-43: Správa pojištění pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

RK-37-2019-43.pdf, RK-37-2019-43pr01.docx

Číslo materiálu 43
Číslo jednací RK-37-2019-43
Název Správa pojištění pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o zajištění správy pojištění pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

Rada Kraje Vysočina dne 1. 12. 2015 usnesením č. 2203/36/2015 rozhodla o uzavření Smlouvy o  spolupráci v oblasti pojišťovnictví se společností MARSH s.r.o., IČO 45306541, s cenou 450 000 Kč bez DPH/rok. Smlouva byla uzavřena na období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016. Dále Rada Kraje Vysočina rozhodla o uzavření Dodatků č. 1 až 4 Smlouvy o spolupráci v oblasti pojišťovnictví, kterými byla upravena doba trvání smlouvy do 31. 12. 2019.

Předmětem smluvního vztahu je zajišťování zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví pro kraj a jím zřízené organizace v pojišťovnictví a poskytování potřebné součinnost včetně provozu „Info-portálu pro dálkovou správu pojištění“.

Pojištění majetku a odpovědností za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných příspěvkových organizací, je řešeno pojistnými smlouvami uzavřenými s:

  • Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s., IČO: 469 73 451, se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, na služby „Pojištění majetku a odpovědnosti za škody Kraje Vysočina a jím zřizovaných organizací“
  • Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, IČO: 471 16 617, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, na služby „Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijní pojištění vozidla“, tj. pojištění aut. 

Pojistné smlouvy byly uzavřeny s účinností od 1. 1. 2017 na dobu neurčitou.

Rada kraje usnesením 0873/16/2019/RK rozhodla opatřit právní stanovisko na posouzení možnosti výběru pojišťovacího makléře/správce pojištění, a to včetně určení, o jaký druh zadávacího řízení by mělo jít a jak by měla být případně nastavena kritéria pro hodnocení takové veřejné zakázky, popř. zda je možné rozšířit stávající smluvní vztahy s pojišťovnami o správu pojištění a to formou objednávky od KŠD LEGAL advokátní kancelář s.r.o., Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., popř. Mgr. Petra Pernici, spolupracujícího advokáta s Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. Právní stanovisko zpracoval Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., zpracovatel předložil a následně projednal s náměstkem hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku a zástupci krajského úřadu. Zpracované odborné právní stanovisko v této věci bylo obsahem materiálu RK-33-2019-56, př. 2. Závěr a doporučení je možnost zadání správy pojištění pro Kraj Vysočina a jím zřizované příspěvkové organizace formou veřejné zakázky malého rozsahu a uzavření na další roční období nové smlouvy s postupem přímého zadání veřejné zakázky malého rozsahu. S tímto stanoviskem se ztotožnilo i oddělení právní a krajského živnostenského úřadu.

Dále rada kraje usnesením 1887/33/2019/RK rozhodla k zajištění správy uzavřených pojistných smluv pro kraj a jím zřízené příspěvkové organizace po 1. 1. 2020 uzavřít Smlouvu o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání mezi Krajem Vysočina jako centrálním zadavatelem a jednotlivými příspěvkovými organizacemi zřizovanými Krajem Vysočina jako pověřujícími zadavateli dle materiálu RK-33-2019-56, př. 1.

Návrh řešení

K zajištění správy uzavřených pojistných smluv pro kraj a jím zřízené příspěvkové organizace, poskytování potřebné součinnosti v pojištění majetku, odpovědnosti a s tím spojené spolupráce při vzniku a likvidaci pojistných škod, včetně provozu „Info-portálu pro dálkovou správu pojištění“, návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít Smlouvu o  spolupráci v oblasti pojišťovnictví se společností MARSH s.r.o., IČO 45306541, s cenou 450 000 Kč bez DPH/rok, na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, dle materiálu RK-37-2019-43, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Smlouvu o  spolupráci v oblasti pojišťovnictví se společností MARSH s.r.o., IČO 45306541, s cenou 450 000 Kč bez DPH/rok, na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, dle materiálu RK-37-2019-43, př. 1

ukládá

odboru majetkovému zajistit oznámení výsledku veřejné zakázky a uzavření Smlouvy o  spolupráci v oblasti pojišťovnictví se společností MARSH s.r.o., IČO 45306541, dle materiálu RK-37-2019-43, př. 1, všem příspěvkovým organizacím zřizovaných Krajem Vysočina a dotčeným odborům a oddělením krajského úřadu.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 20. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz