Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-46: Přijetí daru v k. ú. Dobrohostov a obci Lípa

RK-37-2019-46.pdf, RK-37-2019-46pr01.pdf

Číslo materiálu 46
Číslo jednací RK-37-2019-46
Název Přijetí daru v k. ú. Dobrohostov a obci Lípa
Zpracoval P. Kolář, V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o přijetí daru v k. ú. Dobrohostov  a obci Lípa od obce Lípa.

Majetkový odbor zadal vyhotovení geometrického plánu č. 205-1196/2018 pro zaměření části silnice III/3489 v k. ú. Dobrohostov a obci Lípa. Tímto geometrickým plánem byl mimo jiné z pozemku par. č. 498 oddělen pozemek nově označený par. č. 498/2 o výměře 15 m2. Původní pozemek par. č. 498 je u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod veden na listu vlastnictví 10001 pro obec Lípa.

Majetkový odbor proto požádal obec Lípu o darování uvedeného pozemku zastavěného silnicí III/3489. Obec Lípa na svém zasedání dne 27. 11. 2019 schválila darování tohoto pozemku do vlastnictví Kraje Vysočina.

Návrh řešení

Majetkový odbor navrhuje nabýt darem pozemek par. č. 498/2 o výměře 15 m2 oddělený geometrickým plánem č. 205-1196/2018 z pozemku par. č. 498 v k. ú. Dobrohostov a obci Lípa z vlastnictví obce Lípa do vlastnictví Kraje Vysočina.

Oddělený pozemek par. č. 498/2 se nachází pod silnicí III/3489.

Darovací smlouva není předkládána, jedná se o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt darem uvedený pozemek z vlastnictví obce Lípa do vlastnictví Kraje Vysočina.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s nabytím pozemku v k.ú. Dobrohostov od obce Lípa.

Krajská správa a údržby silnic Vysočiny

KSÚSV souhlasí s nabytím pozemku v k. ú. Dobrohostov od obce Lípa. 

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu rozhodnout nabýt darem pozemek par. č. 498/2 o výměře 15 m2 oddělený geometrickým plánem č. 205-1196/2018 z pozemku par. č. 498 v k. ú. Dobrohostov a obci Lípa z vlastnictví obce Lípa do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 11. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz