Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-51: Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Zpracování podkladů pro majetkoprávní přípravu stavby II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat"

RK-37-2019-51.pdf, RK-37-2019-51pr01.doc

Číslo materiálu 51
Číslo jednací RK-37-2019-51
Název Návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo "Zpracování podkladů pro majetkoprávní přípravu stavby II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat"
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Pro majetkoprrávní přípravu stavby II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat byla jako "pilotní" využita aplikace SyMAP společnosti CleverMaps, a.s. S touto společností byla uzavřena Smlouva o dílo ze dne 28. 6. 2018, přičemž předmětem smlouvy je naplnění aplikace daty z geometrického plánu, daty z katastru nemovitostí, komunikace s geodetem a projektantem, naplnění aplikace vzorovými šablonami (kupní a jiné smlouvy, další listiny), příprava aplikace a zaškolení, provoz aplikace po dobu 18-ti měsíců. Smlouva je uzavřena do 31. 12. 2019.

Odbor majetkový pomocí této aplikace řeší majetkoprávní přípravu stavby. Majetkoprávní vypořádání pozemků je zhruba v polovině případů uzavřeno a dále pokračuje. Je vhodné pomocí aplikace v majetkoprávní přípravě této stavby pokračovat.

V lednu tohoto roku Kraj Vysočina obdržel oznámení, že společnost GMtech s.r.o. IČ 02006154 se sídlem Michelská 29/6, Michle, 140 00 Praha 4 se stala vlastníkem části závodu v podobě pobočky SyMAP společnosti CleverMaps, a.s. IČ: 01403729, se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 a tím přešly závazky zhotovitele ze Smlouvy o dílo na novou společnost.

Společnost GMtech s.r.o. zaslala nabídku na provoz aplikace (nově nazývané MAJA) na stavbě Jaroměřice obchvat pro rok 2020 v ceně ročního provozu ve výši 72 000 Kč, což odpovídá ceně provozu aplikace na jeden rok ve stávající smlouvě.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. Uzavřením dodatku bude zajištěn provoz aplikace a podpora ze strany zhotovitele na rok 2020 při majetkoprávní přípravě stavby II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat. Dodatek smlouvy řeší změnu zhotovitele a prodloužení trvání smlouvy do 31. 12. 2020 a zvýšení ceny o 72 000 Kč na provoz aplikace.

Stanoviska Odbor informatiky

Odbor informatiky souhlasí s navrženým usnesením.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s návrhem usnesení. Akce II/360 Jaroměřice nad Rokytnou - obchvat je plánována ke spolufinancování z prostředků EU. Při přípravě akce dochází k průtahům zejména z důvodu požadavků na zajištění ochrany životního prostředí.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina na straně objednatele a společností GMtech s.r.o. IČ 02006154 se sídlem Michelská 29/6, Michle, 140 00 Praha 4 na straně zhotovitele Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 6. 2018 mezi Krajem Vysočina na straně objednatele a společností CleverMaps, a.s. na straně zhotovitele dle materiálu RK-37-2019-51, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz