Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-57: Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina

RK-37-2019-57.pdf, RK-37-2019-57pr01.doc , RK-37-2019-57pr02.pdf

Číslo materiálu 57
Číslo jednací RK-37-2019-57
Název Smlouva uzavíraná příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o souhlas s uzavřením smlouvy ze strany příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina.

Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0117/02/2019/ZK ze dne 19. 3. 2019 „Zásady o  vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina“ a „Zásady o  vymezení majetkových práv a  povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina“ dále jen „Zásady“. Příspěvková organizace Kraje Vysočina je dle čl. 2, bodu 3 „Zásad č. 02/19“ oprávněna s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o  výpůjčce apod. na užívání majetku, který jim byl předán k hospodaření nebo si najmout, propachtovat, vypůjčit majetek od jiných subjektů k zajištění hlavního účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než 3 roky. Souhlas Rady Kraje Vysočina týkající se nájmu a výpůjčky nemovitého majetku zajišťuje odbor majetkový. O  udělení souhlasu požádala organizace zřizovaná Krajem Vysočina:

Dětský domov Senožaty

- dodatek č. 1 nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor dle materiálu RK-37-2019-57, př. 1 na pronájem prostoru o celkové výměře 10 m2, dále části střechy budovy čp. 199, objektu občanské vybavenosti, který je součástí pozemku par. č. st. 245/5, v k.ú. a obci Senožaty, ve prospěch nájemce Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IČO: 0408463, za účelem zřízení a provozování základnové stanice veřejné komunikační sítě, napájecího zdroje, klimatizace, anténních stožárů a konstrukcí, metalických a optických kabelů, přípojky nízkého napětí a provozování zařízení, tj. zajištění sítí a poskytování služeb elektronických komunikací. Nájemné uplatněné v roce 2019 stanoveno výši 71 470 Kč/rok, s možností roční valorizace o inflaci dle ČSÚ, spotřebu elektrické energie hradí nájemce přímo dodavateli energie. Dodatkem smlouvy se prodlužuje doba nájmu na dobu určitou do 31. 12. 2024, dále se dodatkem upravují x zpřesňují podmínky týkající se kontaktních údajů a ochrany osobních údajů. Nájemce předmět nájmu již užívá na základě smlouvy o nájmu uzavřené dne 30. 12. 2014, souhlas s uzavřením smlouvy udělila Rada Kraje Vysočina usnesením 2264/37/2014/RK dne 9. 12. 2014, která je obsahem materiálu RK-37-2019-57, př. 2, uzavřené na dobu určitou do 1. 1. 2020.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá udělit souhlas s uzavřením dodatku č. 1 nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-37-2019-57, př. 1.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS nemá námitek k uzavření dodatku smlouvy.   

Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením dodatku č. 1 nájemní smlouvy na užívání nemovitého majetku dle materiálu RK-37-2019-57, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz