Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-58: Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati

RK-37-2019-58.pdf, RK-37-2019-58pr01.pdf , RK-37-2019-58pr02.pdf

Číslo materiálu 58
Číslo jednací RK-37-2019-58
Název Rozhodnutí o výběru dodavatele na veřejnou zakázku "OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati
Zpracoval I. Nestrojilová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Předmětem návrhu usnesení je rozhodnutí o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce "OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati".

Rekonstrukce řeší stavební úpravy vymezených prostor východní poloviny objektu školy a  kompletní rekonstrukci sociálních zařízení ve 3.NP. Budou provedeny požárně dělící konstrukce na chodbách u schodišť, nové skladby podlah v určených učebnách a nové výplně dveří vč. dělené zárubně pro dodatečnou montáž. Budou provedeny nové rozvody silnoproudé a  slaboproudé elektroinstalace rekonstruovaných prostor 3.NP, rozšíření stávajícího systému jednotného času a místního školního rozhlasu a školního zvonění. Budou odstraněny dřevěné konstrukce na únikovém schodišti. Ve vybraných učebnách a místnostech budou provedeny minerální rastrové podhledy. Celkové provozní řešení nebude stavebními úpravami dotčeno. Stavba bude prováděna za plného provozu školy, bude provedeno prachotěsné oddělení staveniště a bourací práce budou prováděny výhradně mimo vyučování.

Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena v souladu s projekčním rozpočtem zpracovaným zhotovitelem projektové dokumentace V.I.R., s.r.o., Myslibořice 174, 675 60 Myslibořice, IČO 038 16 931, a to v částce 11 450 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným nařízením vlády č. 172/2016 Sb. se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.

Pro výběr zhotovitele bylo použito zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon"). Zadávací řízení bylo zahájeno uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dne 4. 11. 2019. Jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnější nabídky byla stanovena nejnižší nabídková cena. Lhůta pro podání nabídek uplynula dne 22. 11. 2019 v 10.00 hod. V této lhůtě zadavatel obdržel 7 řádných nabídek. Otevření elektronicky doručených nabídek proběhlo v souladu s § 109 odst. 1 zákona zpřístupněním jejich obsahu pověřenými zaměstnanci odboru majetkového téhož dne. Nabídky vyhověly požadavkům zákona.

Posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek byla pověřena hodnotící komise. V průběhu 1. jednání hodnotící komise bylo provedeno vyhodnocení nabídek a posouzení účasti prvních dvou dodavatelů s nejnižší nabídkovou cenou. Hodnotící komise rozhodla vyzvat posuzované dodavatele k doplnění předložených údajů v nabídce a zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Hodnotící komise na svém 2. jednání posoudila doklady a vyjádření doručené vyzvanými dodavateli a dospěla k závěru, že jsou splněny podmínky účasti v zadávacím řízení. Objasnění  mimořádně nízké nabídkové ceny bylo rovněž komisí posouzeno za dostačující.

Hodnotící komise doporučila zadavateli vybrat pro realizaci stavební akce dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou, který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.

O průběhu jednání byly vyhotoveny protokoly a zpráva, které jsou obsahem materiálů RK-37-2019-58, př. 1 a RK-37-2019-58, př. 2.

Návrh řešení

Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka dodavatele VESAS s.r.o., Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč, IČO 255 95 946, s nabídkovou cenou 8 679 149,63 Kč bez DPH, a to na základě Zprávy o hodnocení nabídek a Protokolů o posouzení splnění podmínek účasti ze dne 3. 12. 2019 a ze dne 12. 12. 2019, které jsou součástí materiálů RK-37-2019-58, př. 1 a RK-37-2019-58, př. 2.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí o výběru dodavatele v souladu se závěry hodnotící komise.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

pořadí nabídek na veřejnou zakázku "OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati" dle Zprávy o hodnocení nabídek dle materiálu RK-37-2019-58, př. 1 a dle Protokolů o posouzení splnění podmínek účasti dle materiálu RK-37-2019-58, př. 2;

rozhoduje

vybrat účastníka VESAS s.r.o., Cyrilometodějská 43/20, 674 01 Třebíč, IČO 255 95 946 jako dodavatele s ekonomicky nejvýhodnější nabídkou na veřejnou zakázku "OA a HŠ Třebíč - rekonstrukce sociálních zařízení, elektroinstalace a PBŘ T. Bati";

ukládá

odboru majetkovému oznámit bez zbytečného odkladu výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku všem účastníkům zadávacího řízení a zahájit úkony nutné k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 23. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz