Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-60: Finanční ukončení projektu "Krok do života" příspěvkové organizace Domov Kamélie Křižanov

RK-37-2019-60.pdf, RK-37-2019-60pr01.pdf

Číslo materiálu 60
Číslo jednací RK-37-2019-60
Název Finanční ukončení projektu "Krok do života" příspěvkové organizace Domov Kamélie Křižanov
Zpracoval M. Fejt, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o informaci o finančním ukončení projektu „"Krok do života" - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci“, který byl realizován Domovem Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizací, pod reg. číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_037/0001899 v rámci Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osa 2 Sociální začleňování a boj s chudobou. Realizace projektu byla ukončena k 31. 8. 2019.

Cílem projektu bylo podpořit nově vzniklou sociální službu komunitního typu pro osoby s mentálním postižením v kombinaci s poruchou autistického spektra. Uživatelé služby byli různými formami aktivizováni, podporováni v samostatnosti, s cílem rozvíjet schopnosti a dovednosti tak, aby byli lépe schopni začlenit se do běžné společnosti, místní komunity a maximálně využívali místních služeb. Dále byla podpořena kvalita poskytované služby vzděláváním a odbornou podporou pracovníků v přímé péči (pracovník v sociálních službách, sociální pracovník), rozvojem individuálního plánování služby, nácvikem praktických dovedností. Součástí projektu byla i podpora zaměstnanců v přístupu k nově vzniklé komunitní službě s ohledem na prevenci přenosu ústavních prvků do služeb komunitního typu formou vzdělávání a stáží.

Projekt byl realizován od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2019. Celkové způsobilé výdaje činí 3 654 524,68 Kč, na nichž se žadatel dle podmínek dotačního titulu podílel 5% vlastních zdrojů ve výši 182 726,25 Kč. Projekt vygeneroval příjmy ve výši 280 869,75 Kč, který tvořilo část příspěvků na péči podpořených klientů na pokrytí 2  úvazků pracovníků v sociálních službách.

Dne 3. 12. 2019 bylo Domovu Kamélie Křižanov, příspěvkové organizaci, zasláno Oznámení o schválení závěrečné zprávy o realizaci projektu (dále jen "Oznámení"), které je obsahem materiálu RK-37-2019-60, př. 1. Vzhledem k tomu, že nebyla do konce projektu v plné výši dočerpána dotace poskytnutá zálohovou platbou, je nutné vrátit poskytovateli dotace přeplatek ve výši 91 322,49 Kč, a to do 31. 1. 2020.

Návrh řešení

V souladu s Oznámením zaslala organizace na bankovní účet Kraje Vysočina dne 10. 12. 2019 přeplatek dotace na realizaci projektu ve výši 91 322,49 Kč k vrácení zpět na depozitní účet MPSV.

Dále byl stanoven konečný podíl příjemce dotace na realizaci projektu ve výši 182 726,25 Kč. Vzhledem k tomu, že realizace projektu vygenerovala příspěvkové organizaci příjmy ve výši 280 869,75 Kč, nepožádal Domov Kamélie Křižanov o dofinancování, které bylo schváleno usnesením 2314/40/2017/RK.

Odbor sociálních věcí proto navrhuje radě kraje vzít na vědomí:

  • Oznámení o schválení Závěrečné zprávy o realizaci projektu „"Krok do života" - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci", které je obsahem materiálu RK-37-2019-60, př. 1, včetně vrácení přeplatku poskytovateli dotace ve výši 91 322,49 Kč,
  • informaci o tom, že Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, nepožádal o proplacení vlastního podílu na financování projektu ve výši 182 726,25 Kč podle usnesení 2314/40/2017/RK.
Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení bere na vědomí
  • Oznámení o schválení Závěrečné zprávy o realizaci projektu „"Krok do života" - Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci", které je obsahem materiálu RK-37-2019-60, př. 1, včetně vrácení přeplatku poskytovateli dotace ve výši 91 322,49 Kč;
  • informaci o tom, že Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, nepožádal o proplacení vlastního podílu na financování projektu ve výši 182 726,25 Kč podle usnesení 2314/40/2017/RK.
Odpovědnost Odbor ekonomický
Termín 31. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz