Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-62: Smlouva o spolupráci při zajištění provozu mateřské školy při Domově pro seniory Havlíčkův Brod

RK-37-2019-62.pdf, RK-37-2019-62pr01.doc

Číslo materiálu 62
Číslo jednací RK-37-2019-62
Název Smlouva o spolupráci při zajištění provozu mateřské školy při Domově pro seniory Havlíčkův Brod
Zpracoval H. Šteflová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina vybudoval v rámci investiční akce Domov Havlíčkův Brod – Rekonstrukce pavilonu 10 pro sociální účely (přístavba) prostory určené pro provozování jedné třídy mateřské školy s kapacitou 19 míst a svěřil tyto prostory (v rámci celé přístavby) k hospodaření Domovu pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci (dále též "Domov"). V průběhu 2. pololetí letošního roku došlo k postupnému zprovoznění této nové budovy, ve které je poskytována služba domov se zvláštním režimem a domov pro seniory. Budova se nachází v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod (ul. Husova 2119, Havlíčkův Brod) a je propojená s původní zrekonstruovanou budovou A, která je též využívána pro poskytování pobytové sociální služby domov pro seniory. Bylo a je mimo jiné nezbytné řešit otázku personálního zajištění daných služeb, kdy zejména pracovníci v přímé péči (tj. všeobecné sestry a pracovníci v sociálních službách) směnují v rámci nepřetržitého provozu. Trvá tedy záměr využít prostory vyčleněné pro mateřskou školu v souladu s projektovou dokumentací a kolaudačním souhlasem pro daný účel. Prostory byly takto navrženy s ohledem na vhodnost mezigeneračního setkávání dětí a seniorů, se zřetelem k trvajícímu nedostatku kapacit pro předškolní vzdělávání v Havlíčkově Brodě a s vědomím toho, že při 12 hodinových směnách v přímé péči může být i standardní provozní doba klasických školek překážkou pro možnost zaměstnání rodičů v našich pobytových zařízeních.

Obsahem materiálu je smluvní řešení spolupráce s městem Havlíčkův Brod, které má zkušenosti se zřizováním mateřských škol, při využívání prostor v majetku kraje ve správě Domova pro seniory Havlíčkův Brod pro provozování mateřské školy příspěvkovou organizací města. Provoz této mateřské školy při Domově bude zajišťovat Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 (dále jen ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova), jejímž zřizovatelem je město Havlíčkův Brod, a to jako své odloučené pracoviště, které bude určeno ke vzdělávání dětí jiného zaměstnavatele. Cílovou skupinou nové kapacity předškolního vzdělávání jsou primárně předškolní děti zaměstnanců příspěvkových organizací zřizovaných krajem, které mají sídlo, případně pracoviště na území města Havlíčkova Brodu nebo dostupném spádovém území, a v případě volné kapacity dále též předškolní děti rodičů nepracujících v příspěvkových organizacích zřizovaných krajem s trvalým pobytem na území města Havlíčkova Brodu. Mateřská škola bude mít rozšířenou provozní dobu v pracovní dny od 6:00 - 18:00 hod. Kraj Vysočina si každoročně určí kritéria pro přijetí dětí zaměstnanců krajských příspěvkových organizací a za děti zaměstnanců svých příspěvkových organizací, které nebudou mít trvale bydliště na území města Havlíčkův Brod, bude dofinancovávat případné státem neuhrazené personální náklady.

Na základě předběžných dohod kraj vybaví prostory zařízením mimo drobných položek a umožní užívání prostor mateřské školy bezplatně, a to na základě smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi Domovem a ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova, ve které bude mimo jiné řešena i úhrada běžných provozních nákladů souvisejících s užíváním ze strany ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí předkládá radě kraje k projednání návrh smlouvy o spolupráci při zajištění provozu mateřské školy při Domově pro seniory Havlíčkův Brod. Doporučujeme radě kraje schválit uvedenou smlouvu dle materiálu RK-37-2019-62, př. 1. Návrh smlouvy již projednala Rada města Havlíčkův Brod na jednání dne 25. 11. 2019, kdy usnesením rady města č. 852/19 doporučila zastupitelstvu města smlouvu schválit. Schvalovat smlouvu bude Zastupitelstvo města Havlíčkův Brod na jednání dne 16. 12. 2019.

Jelikož na straně kraje se v případě rozhodování o uzavření smlouvy o spolupráci mezi krajem a obcí nejedná o vyhrazenou kompetenci, přísluší rozhodování radě kraje v rámci kompetencí dle § 59 odst. 3 zákona o krajích.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu nemá k předloženému materiálu připomínky.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽÚ nemá k návrhu usnesení připomínky

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít smlouvu o spolupráci dle materiálu RK-37-2019-62, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz