Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-63: Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.

RK-37-2019-63.pdf, RK-37-2019-63pr01.xls

Číslo materiálu 63
Číslo jednací RK-37-2019-63
Název Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace, které jsou zapojeny do projektu Učit se společně, růst individuálně.
Zpracoval P. Pojerová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Rada Kraje Vysočina dne 22. 5. 2018 usnesením č. 0915/16/2018/RK rozhodla uzavřít Dohody o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů v rámci projektu „Učit se společně, růst individuálně“. Schválené dohody upravují vzájemné vztahy mezi Krajem a příspěvkovými organizacemi při vzdělávání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v rámci projektu „Učit se společně, růst individuálně“ a poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů příspěvkovým organizacím, jejíž zaměstnanci jsou účastníky vzdělávání.

Cílem projektu je vytvoření standardu strategického plánování příspěvkových organizací Kraje Vysočina a následné podpory rozvoje lidských zdrojů v oblasti sociálních služeb. Konkrétně vznik metodiky strategického plánování i řízení a její implementace v 5 příspěvkových organizacích Kraje Vysočina s cílem vytvořit 5 strategických plánů včetně navržení/zavedení opatření z nich plynoucí s dopadem na zefektivnění a zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb. Dalšími strategickými cíli, které bezprostředně navazují na strategické plánování, je zavedení supervize jako standardního nástroje dlouhodobé podpory všech pracovníků a zároveň ověření zavedení nových metod (modelů péče), jako součást běžné péče o klienta v jednotlivých organizacích.

Z důvodu zajištění nepřetržitého provozu je nezbytné pracovníky účastnící se projektu nahradit jinými, což představuje náklady na náhradu mzdy. V souladu s uzavřenými dohodami budou platby poskytovány na základě žádostí o platbu podanými příspěvkovými organizacemi zapojenými do projektu, přičemž výše platby bude stanovena ve výši uznatelných výdajů za měsíc, k němuž se žádost o platbu vztahuje. Poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů v rámci projektu „Učit se společně, růst individuálně“ bude schvalováno radou kraje jako navýšení příspěvku na provoz.

Žádosti o platbu za měsíc říjen byly organizacemi předloženy postupně společně s povinnými přílohami uvedenými v uzavřené Dohodě o poskytnutí příspěvku na úhradu mzdových nákladů. V souladu s podmínkami dohody předkládáme žádost o navýšení příspěvku na provoz při nejbližším termínu Rady kraje, poté, co byly řádně doloženy všechny požadované doklady zajišťující kontrolu uznatelnosti výdajů, které vycházejí z uznatelných nákladů příspěvkových organizací zapojených do projektu.

Žádosti o platbu obsahují následující částku:

  1. Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace: 5 088,27 Kč
  2. Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace: 4 251,96 Kč 

Celkem: 9 340,23 Kč. 

Prostředky jsou hrazeny z rozpočtu projektu Učit se společně, růst individuálně.

Návrh řešení

Navrhujeme, aby rada kraje schválila navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ v celkové výši 9 340,23 Kč na činnost příspěvkových organizací s rozpisem dle materiálu RK-37-2019-63, př. 1. Částka je stanovena bez zaokrouhlení, aby odpovídala výkazům vyúčtování mzdových nákladů uplatněným v rámci projektu.

Stanoviska Odbor ekonomický

bere předložený materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 9 340,23 Kč dle materiálu RK-37-2019-63, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz