Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-64: Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.

RK-37-2019-64.pdf, RK-37-2019-64pr01.xls

Číslo materiálu 64
Číslo jednací RK-37-2019-64
Název Žádost o navýšení příspěvku na provoz pro příspěvkové organizace zapojené do projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI.
Zpracoval P. Pojerová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Rada Kraje Vysočina dne 15. 1. 2019 usnesením č. 0036/01/2019/RK schválila Závazný pokyn zřizovatele k použití „Příspěvku na provoz“ z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI, podle kterého jsou platby poskytovány na základě žádostí o platbu podané poskytovateli, přičemž výše platby je stanovena ve výši uznatelných výdajů za monitorovací období, k němuž se žádost o platbu vztahuje, a podle které každá platba z projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI“ je schvalována radou kraje jako navýšení příspěvku na provoz. U nestátních neziskových organizací dochází k proplácení uznatelných výdajů na základě smlouvy.

Projekt Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina, individuální projekt VI financuje náklady na provozování sociálních služeb azylové domy, domy na půl cesty, sociální rehabilitace a sociálně terapeutické dílny. Na základě žádosti o změnu Rozhodnutí ze dne 8. srpna 2019, která zakládá změnu právního aktu, došlo k navýšení rozpočtu projektu o 116 579 765,76 Kč na celkovou hodnotu projektu 284 780 940,00 Kč, k zapojení 3 nových druhů sociálních služeb (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, intervenční centra, osobní asistence) do projektu od 1. 10. 2019 a k prodloužení realizace projektu o 6 měsíců z 31. 10. 2020 na 30. 4. 2021. Účelem dotace je zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb v období od 1. 1. 2019 nejdéle do 31. 12. 2020 dle druhů služeb.

Mimořádné žádosti o platbu za období (1. 10. 2019 – 31. 12. 2019) byly předloženy dle individuálních konzultací. Vyúčtování výdajů zajišťující kontrolu uznatelnosti výdajů bude předloženo do 15. 1. 2020 dle podmínek Závazného pokynu zřizovatele k použití části „Příspěvku na provoz“ II. Mimořádná žádost o platbu je nutná, aby konečná výše příspěvku na provoz na rok 2019 byla schválena ještě před koncem roku a ne až na základě řádné žádosti o platbu až v roce 2020. 

Mimořádné žádosti o platbu obsahují následující částky:

  1. Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace na sociální službu sociálně terapeutické dílny (služba nabízí získávání a rozvíjení pracovních návyků a sociálních dovedností lidí s mentálním a kombinovaným postižením):  270 000,00 Kč
  2. Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace na sociální službu sociálně terapeutické dílny (služba nabízí formou údržby parků, zeleně a dalších činností pracovní terapii pro klienty s mentálním postižením): 420 000,00 Kč
  3. Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace na sociální službu intervenční centrum (služba zajišťuje odbornou pomoc obětem domácího násilí):  640 000,00 Kč

    Celkem: 1 330 000,00 Kč.

Návrh řešení

Navrhujeme, aby rada kraje schválila navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ v celkové výši 1 330 000,00 Kč na činnost příspěvkových organizací s rozpisem dle materiálu RK-37-2019-64, př. 1. Navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pokrývá náklady sociálních služeb zařazených do výše zmíněného projektu pro daný rok ve výši způsobilých výdajů.

Stanoviska Odbor ekonomický

bere předložený materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje

navýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče v celkové výši 1 330 000,00 Kč dle materiálu RK-37-2019-64, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz