Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-68: Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj II."

RK-37-2019-68.pdf

Číslo materiálu 68
Číslo jednací RK-37-2019-68
Název Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj II."
Zpracoval E. Komínková, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí dotace ve výši 3 695 535,20 Kč za 2. etapu projektu "Transformace Domova Háj II.", registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005877, která byla připsána na účet u České národní banky a následně na zvláštní účet projektu dne 6. 12. 2019.

Cílem tohoto projektu je vybudování dvou objektů komunitního bydlení (pro celkem 12 klientů s mentálním a kombinovaným postižením) v Ledči nad Sázavou a dvou objektů komunitního bydlení o stejné kapacitě ve Světlé nad Sázavou. Součástí projektu je i vybudování zázemí pro management s prostorem pro sociálně terapeutickou dílnu a denní aktivity taktéž ve Světlé nad Sázavou.

Dne 29. 10. 2019 byla odborem sociálních věcí zpracována a podána do IROP Zpráva o realizaci projektu za 2.  etapu, která probíhala v období od 1. 2. 2019 do 30. 9. 2019, a to společně s Žádostí o platbu (schváleno usnesením č. 1780/32/2019/RK dne 29. 10. 2019). V rámci této etapy došlo k zahájení realizace stavební prací, s tím související i výdaje za TDS. Dne 3.  12.  2019 došlo ze strany Řídícího orgánu IROP ke schválení Žádosti o platbu a zároveň byla potvrzena výše způsobilých výdajů za danou etapu ve výši 4 106 150,24 Kč. Na účet u České národní banky tak byla na základě těchto skutečností ze strany Ministerstva pro místní rozvoj zaslána dotace ve výši 3 695 535,20 Kč, tedy 90 % ze schválených způsobilých výdajů za 2. etapu projektu.

Návrh řešení

Na účet u České národní banky a následně na zvláštní účet projektu byla dne 6.  12. 2019 převedena dotace projektu Transformace Domova Háj II. Proto je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout dotaci ve výši 3 695 535,20 Kč do rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj II.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3 695 535,20 Kč, která je určena na financování projektu Transformace Domova Háj II. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj II. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3  695  535,20 Kč určenou na financování projektu Transformace Domova Háj II.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 17. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz