Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-70: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

RK-37-2019-70.pdf

Číslo materiálu 70
Číslo jednací RK-37-2019-70
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – úprava závazného ukazatele příspěvek na provoz o státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Zpracoval M. Beranová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál se zabývá problematikou čerpání účelově určené dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Jedná se o tato zařízení – Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace, Dětský domov Nová Ves u Chotěboře 1, Dětský domov Telč a Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvková organizace, kterým bylo vydáno pověření k poskytování sociálně-právní ochrany podle ust. § 49 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k § 39 odst. 2 citovaného zákona.

Na základě rozhodnutí MPSV byla Kraji Vysočina poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši 7 000 000 Kč k zajištění výplaty státního příspěvku pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, která byla připsána na bankovní účet kraje vedený u ČNB dne 6. 2. 2019. Dotace byla přijata do rozpočtu kraje na rok 2019 usnesením rady kraje 0326/06/2019/RK ze dne 26. 2. 2019. Tímto usnesením zároveň rada kraje uložila odboru sociálních věcí provádět převody státního příspěvku na bankovní účty příspěvkových organizací provozujících zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc ve výši přiznané v pravomocném správním rozhodnutí krajského úřadu. Současně uložila odboru sociálních věcí předložit jí v termínu do 30. 9. běžného a do

31. 1. následujícího kalendářního roku návrh na změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u těchto organizací ve výši skutečně vyplacených příspěvků za dané období v rozpočtovém roce.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je třeba provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro:

  • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 260 680 Kč;
  • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 668 040 Kč;
  • Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, příspěvkovou organizaci, o částku 1 014 600 Kč;

    o vyplacený státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Sociální věci.

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2019 pro:

  • Dětské centrum Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 260 680 Kč;
  • Trojlístek – centrum pro děti a rodinu Kamenice nad Lipou, příspěvkovou organizaci, o částku 668 040 Kč;
  • Dětský domov, Nová Ves u Chotěboře 1, příspěvkovou organizaci, o částku 1 014 600 Kč;

     o vyplacený státní příspěvek pro zřizovatele zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz