Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-73: Návrh na rozdělení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby a změna hodnot „Obvyklých nákladů a výnosů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ na rok 2019 uplatněných pro výpočet vyrovnávací platby na sociální služby

RK-37-2019-73.pdf, RK-37-2019-73pr01.xls , RK-37-2019-73pr02.doc

Číslo materiálu 73
Číslo jednací RK-37-2019-73
Název Návrh na rozdělení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby a změna hodnot „Obvyklých nákladů a výnosů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ na rok 2019 uplatněných pro výpočet vyrovnávací platby na sociální služby
Zpracoval J. Bína, D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

U příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče byl v roce 2019 schválen závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“, poskytovaný z vlastních daňových příjmů kraje, jednou částkou. Pro potřeby výpočtu vyrovnávací platby je potřeba, aby „Příspěvek na provoz“ byl u příspěvkových organizací rozdělen na jednotlivé sociální služby, a u činností, které nejsou určeny na základní činnosti sociální služby, nebyl do výpočtu vyrovnávací platby zahrnut. Závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ byl rozdělen na jednotlivé sociální služby na základě podkladů od příspěvkových organizací a jejich výhledu hospodaření do konce roku 2019 upřesněného podle nejaktuálnějšího vývoje nákladů a výnosů. Rozdělení jednotlivých příspěvků příspěvkových organizací za odvětví sociální péče do služeb je uvedeno v materiálu RK-37-2019-73, př. 1.

Další část materiálu řeší úpravu parametrů pro výpočet vyrovnávací platby na sociální služby pro rok 2019. Od roku 2016 jsou sociální služby v Kraji Vysočina financovány prostřednictvím vyrovnávací platby jako služby v obecném hospodářském zájmu. Vyrovnávací platba je stanovena jako rozdíl mezi obvyklými náklady sociální služby a minimálními příjmy z úhrad uživatelů, popřípadě ze zdravotního pojištění, stanovenými krajem. Na vyrovnávací platbě se podílí kraj vlastními prostředky a prostředky z dotace MPSV, obce, popřípadě některé státní orgány.

Poskytnutí příspěvku kraje na vyrovnávací platbu se v letošním roce řídí Zásadami zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování příspěvku na vyrovnávací platbu v roce 2019 ze dne 11. 9. 2018 č. 09/18 a Výzvou k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu.

Rada kraje usnesením č. 1690/26/2018/RK schválila hodnoty „Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ pro rok 2019, které jsou součástí Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu na rok 2019 (rada kraje si v ní vyhradila možnost tyto hodnoty změnit). Usnesením rady kraje č. 0140/02/2019/RK došlo ke schválení změny některých hodnot „obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“, stanovení maximálních částek finanční podpory u vybraných druhů sociálních služeb a redukčního koeficientu pro rok 2019 tak, aby hodnoty odpovídaly reálnému stavu a  objemu rozdělovaných finančních prostředků (z dotace MPSV a vlastních prostředků kraje) na zajištění provozu sociálních služeb.

Ke stanovení hodnot „obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ na příslušný rok dochází na základě analýzy nákladovosti jednotlivých druhů sociálních služeb. Vzhledem k tomu, že při stanovování těchto hodnot na rok 2019 nebyly plně známy všechny skutečnosti ovlivňující výši nákladů letošního roku (např. dopady vzniklé navýšením osobních nákladů), nemohlo být ve všech případech navýšení v odpovídající výši do stanovených hodnot promítnuto. V důsledku tohoto by tak při financování sociální služby z veřejných zdrojů (při použití stávajících hodnot nákladů) mohlo dojít k překročení výše vyrovnávací platby u  vybraných druhů sociálních služeb. Předmětem materiálu je schválení změn v hodnotách nákladů, které tento problém řeší. Úpravy spočívají ve změně hodnot „Stanovené hodnoty finanční podpory (FP)“ (výše obvyklých nákladů) u  vybraných sociálních služeb, a to na základě skutečných nákladů v roce 2019.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozdělení stanoveného „Příspěvku na provoz“ u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby a na příspěvek na provoz, který není určen na základní činnosti sociální služby dle materiálu RK-37-2019-73, př. 1.

Dále navrhujeme radě kraje schválit změnu hodnot „Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ schválených usneseními rady kraje č.  1690/26/2018/RK a  č.  0140/02/2019/RK (jsou součástí Výzvy k podávání žádostí o poskytnutí příspěvku na vyrovnávací platbu a rada kraje si v ní vyhradila možnost tyto hodnoty změnit), včetně změn v max. částce finanční podpory u vybraných sociálních služeb a úpravy poskytování veřejné podpory dle materiálu č. RK-37-2019-73, př. 2.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozdělení „Příspěvku na provoz“ u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2019 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby a na příspěvek na provoz, který není určen na základní činnosti sociální služby dle materiálu RK-37-2019-73, př. 1;
  • změnu hodnot „Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ schválených usneseními rady kraje č. 1690/26/2018/RK a č. 0140/02/2019/RK, včetně změn v max. částce finanční podpory u vybraných sociálních služeb a úpravy poskytování veřejné podpory pro služby v přípravě a realizace transformace dle materiálu RK-37-2019-73, př. 2.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Domov bez zámku Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč-Obořiště, příspěvková organizace, Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace, Domov Háj, příspěvková organizace, Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace, Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace, Domov Kopretina Černovice, příspěvková organizace, Domov Lidmaň, příspěvková organizace, Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Domov pro seniory Humpolec, příspěvková organizace, Domov pro seniory Mitrov, příspěvková organizace, Domov pro seniory Náměšť nad Oslavou, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč - Manž. Curieových, příspěvková organizace, Domov pro seniory Třebíč, Koutkova - Kubešova, příspěvková organizace, Domov pro seniory Velké Meziříčí, příspěvková organizace, Domov ve Věži, příspěvková organizace, Domov ve Zboží, příspěvková organizace, Domov Ždírec, příspěvková organizace, Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace, Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz