Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-75: Návrh na poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. na dofinancování provozních nákladů denního stacionáře - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci

RK-37-2019-75.pdf, RK-37-2019-75pr01.pdf , RK-37-2019-75pr02.doc

Číslo materiálu 75
Číslo jednací RK-37-2019-75
Název Návrh na poskytnutí dotace pro INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. na dofinancování provozních nákladů denního stacionáře - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Sociální věci
Zpracoval J. Bína, P. Švanda
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Organizace INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. se obrátila na kraj s žádostí o dofinancování mzdových nákladů pracovníků denního stacionáře ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-37-2019-75, př. 1. Tato organizace byla od  roku 2004 jako jediný neziskový subjekt v kraji založena na podporu osob se závažným postižením poruch autistického spektra (PAS) a jejich rodin. Pro osoby s PAS a jejich pečující tak dlouhodobě provozují v Kraji Vysočina tři registrované sociální služby a poskytujeme další doplňkové a osvětové služby včetně terapeutické intervence, letních pobytů a edukace pečujících ze sociální, zdravotnické a školské oblasti. Pracovníci služeb jsou dlouhodobě angažováni v pracovních strukturách Kraje Vysočina, vyučují problematiku autismu pro Katedru sociální práce místní VŠPJ a v akreditovaných kurzech, zasedají v odborném poradním orgánu Úřadu vlády a spolupracují v rámci osvětové činnosti s akademickými pracovišti celé ČR (např. JU v ČB, UK Praha, MU Brno, FN Motol, Dětská psychiatrická nemocnice Velká Bíteš a Havlíčkův Brod, Ombudsman apod.). V začlenění osob s PAS vykazují dobré výsledky i u osob s tzv. nízkofunkčním PAS a mentálním postižením, které se daří zapojit i do běžných pracovních podmínek.

I přes úsporná opatření jsou předpokládané náklady na službu denní stacionář v roce 2019 ve výši 2 983 000 Kč. Kraj Vysočina v letošním roce poskytl příspěvek na vyrovnávací platbu ve výši 2 219 000 Kč. V rámci krajem nastavených pravidel se snažíme o zajištění 25% nákladů, tj. 765 000 Kč, z jiných zdrojů včetně úhrad za péči, příspěvků obcí a podpory firemního sektoru. Zařízení poskytuje ambulantní služby celkem 36 klientům z celého kraje Vysočina.

Město Jihlava s nejvyšším počtem klientů snížilo letošní dotaci na polovinu loňského roku, tj. na částku 110 000 Kč. Tuto informaci obdrželi teprve koncem října 2019 a urgentní požadavek o navýšení byl zamítnut. Začátkem listopadu 2019 poskytovatel požádal o dotace i další obce, jejichž počet uživatelů je však výrazně nižší. K dnešnímu dni mají od města Třebíče příspěvek ve výši 20 000 Kč, příspěvky dalších obcí  lze očekávat spíše v jednotkách tisíců, jak vyznělo z předchozí telefonické komunikace.

Návrh řešení

Podanou žádost o dotaci předkládáme radě kraje k rozhodnutí ve dvou variantách, protože se jedná o mimořádnou záležitost.

Varianta 1: Vzhledem k potřebě zajištění této sociální služby pro osoby s poruchou autistického spektra navrhuje odbor sociálních věcí radě kraje částečně vyhovět žádosti a poskytnout dotaci organizaci INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. ve výši 100 000 Kč na službu denní stacionář z rozpočtu kraje, z kapitoly Sociální věci, § 4356 (ÚZ 00053). K zajištění finančních prostředků na poskytnutí dotace navrhujeme schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci. V takovém případě budou s poskytovatelem služby projednána opatření, která zajistí, aby v budoucnu k takové situaci nedocházelo.

Poskytnutí dotace navrhujeme ošetřit smlouvou o poskytnutí dotace uvedenou v materiálu RK-37-2019-75, př. 2.

Varianta 2: Zamítnutí individuální žádosti organizace INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú., se sídlem Telečská 1720/7, 586 01 Jihlava, IČ: 26652935.

Stanoviska Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID ZZ02757.0357

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Sociální věci.

Návrh usnesení varianta 1

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Sociální věci spočívající ve zvýšení § 4356 – Denní stacionáře a centra denních služeb (ÚZ 00053) o částku 100 000 Kč při současném snížení § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství o částku 100 000 Kč;

rozhoduje
  • poskytnout dotaci organizaci INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú., se sídlem Telečská 1720/7, 586 01 Jihlava, IČ: 26652935, ve výši 100 000 Kč na provoz denního stacionáře dle materiálu RK-37-2019-75, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-37-2019-75, př. 2.
varianta 2

zamítá

individuální žádost organizace INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú., se sídlem Telečská 1720/7, 586 01 Jihlava, IČ: 26652935, o dotaci na provoz denního stacionáře.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz