Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-79: Podpora VVI v Kraji Vysočina

RK-37-2019-79.pdf

Číslo materiálu 79
Číslo jednací RK-37-2019-79
Název Podpora VVI v Kraji Vysočina
Zpracoval I. Fryšová, L. Matoušková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Kraj Vysočina již od svého vzniku v roce 2001 podporuje rozvoj vědy, výzkumu a inovací (dále též „VVI“) na svém území. VVI patří mezi priority definované v klíčovém strategickém dokumentu kraje - Strategii rozvoje Kraje Vysočina, s vazbou především na prioritní oblasti Konkurenceschopná ekonomika a zaměstnanost a Moderní infrastruktura a mobilita.

Stěžejní koncepční dokumenty pro rozvoj VVI představují Regionální inovační strategie Kraje Vysočina na léta 2013 – 2020 („RIS“), jež určuje hlavní směry podpory výzkumných, vývojových a inovačních aktivit na území kraje, a krajská příloha Národní výzkumné a inovační strategie inteligentní specializace pro Kraj Vysočina (tzv. „krajský annex RIS3“), která je v současném programovém období EU tzv. předběžnou podmínkou pro čerpání evropských strukturálních a  investičních fondů na rozvoj VVI.

Zastřešujícím poradním orgánem pro oblast VVI v Kraji Vysočina je Rada pro inovace Kraje Vysočina („RAPI“) jako vrcholný orgán řízení RIS. RAPI sdružuje klíčové regionální partnery v oblasti rozvoje VVI na základě Dohody o spolupráci mezi Krajem Vysočina, Ústavem teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR, Vysokou školou polytechnickou Jihlava, Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina a zástupci inovativních firem z regionu. Hlavním úkolem RAPI je koordinovat podporu VVI v regionu, určovat směry rozvoje a rozhodovat o nových projektech a nástrojích k naplňování cílů RIS a krajského annexu RIS3.

V roce 2014 se Kraj Vysočina ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR/Řídícím orgánem Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání („MŠMT“, „OP VVV“), konsorciem společností Berman Group a RPIC-ViP s.r.o. a ostatními kraji zapojil do přípravy nastavení výzvy „Smart Akcelerátor“ jako systémového nástroje, který by měl podporovat rozvoj inovačního prostředí v jednotlivých krajích České republiky a rozvoj lidských zdrojů pro implementaci Národní RIS3, resp. jejích krajských příloh. Rada Kraje Vysočina byla o přípravě nástroje Smart Akcelerátor informována na svém jednání dne 19. 5. 2015 a usnesením č. 0890/16/2015/RK uložila odboru regionálního rozvoje spolupracovat s MŠMT ČR na přípravě projektu („Rada kraje bere na vědomí informace o nástroji SMART Akcelerátor; ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina spolupracovat s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na přípravě projektu do výzvy SMART AKCELERÁTOR v rámci PO2 OP VVV.“).

Na realizaci Smart Akcelerátoru následně byly v rámci OP VVV vyhlášeny 2 časově na sebe navazující výzvy, které předpokládaly realizaci několika povinných věcných aktivit (základní tým Smart Akcelerátoru, vzdělávání a rozvoj kompetencí, mapování vývoje inovačního prostředí), s možností realizace aktivit volitelných (asistence, pilotní ověření, twinning a propagace). Přístup k realizaci volitelných aktivit byl nicméně podmínkami výzvy omezen, resp. odstupňován v závislosti na inovačním potenciálu jednotlivých krajů. Kraj Vysočina dle tohoto rozdělení spadá do kategorie regionů, pro něž byla z volitelných aktivit přístupná a uznatelná pouze propagace. Výše podpory Evropského sociálního fondu ČR činila v obou výzvách 85 % (50 % pro hlavní město Prahu) a výše spolufinancování ze strany příjemce 15 % (50 % pro hlavní město Prahu) celkových způsobilých výdajů projektu.

Do 1. výzvy v roce 2016 předložil Kraj Vysočina projekt s názvem „SMART AKCELERÁTOR – Rozvoj inovačního prostředí v podmínkách Kraje Vysočina“ („Rada kraje schvaluje znění žádosti o podporu projektu SMART AKCELERÁTOR – Rozvoj inovačního prostředí v podmínkách Kraje Vysočina dle materiálu RK-38-2016-36, př. 1; rozhoduje předložit žádost o podporu dle materiálu RK-38-2016-36, př. 1 do výzvy č. 02_15_004 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 – 2020.“). I přes vysoké bodové hodnocení, které bylo 5. nejlepší ze všech krajů, nebyla žádost Kraje Vysočina doporučena výběrovou komisí k podpoře.

Podmínky 2. výzvy, vyhlášené v roce 2018, se zásadním způsobem nezměnily. I tato výzva stanovuje totožný rozsah povinných a volitelných aktivit. Pro Kraj Vysočina by tak byly způsobilé i nadále převážně osobní náklady členů základního týmu, s omezenou možností nákupu externích služeb a též s omezeným přístupem k realizaci volitelných aktivit. Obdobně jako v 1. výzvě, nelze ze Smart Akcelerátoru financovat konkrétní rozvojové intervence k naplňování cílů RIS a krajského annexu RIS3, což reálnou přínosnost tohoto nástroje v podmínkách Kraje Vysočina výrazně limituje. Rovněž administrativní náročnost přípravy projektové žádosti i případné vlastní realizace je značná.

Návrh řešení

K naplňování cílů RIS a krajského annexu RIS3 realizuje Kraj Vysočina v území řadu aktivit, od investic do infrastruktury VVI přes měkké projekty (včetně spolupráce se zahraničními partnery) až po mapování a analytické činnosti, a spolupracuje s klíčovými partnery z veřejného, akademického a podnikatelského sektoru. Spolupráci v regionu zastřešuje RAPI jako vrcholný orgán řízení RIS. K nejvýznamnějším aktivitám Kraje Vysočina patří:

 • podpora rozvoje Vysoké školy polytechnické Jihlava jako jediné veřejné vysoké školy v regionu, kde Kraj Vysočina podpořil např. vybudování laboratoře experimentálních měření (dotace ve výši 1,85 mil. Kč) či projekt „Podpora rozvoje Vysoké školy polytechnické Jihlava v letech 2017 – 2021 s cílem zvýšení konkurenceschopnosti studentů školy na trhu práce“ (s dotací v celkové výši 16,675 mil. Kč)
 • podpora rozvoje inovačních aktivit ve firmách prostřednictvím grantového programu Fondu Vysočiny „Inovační vouchery“. Program se zaměřuje především na podporu spolupráce firem s výzkumnou sférou, s cílem zvýšení jejich konkurenceschopnosti a zefektivnění komercializace výsledků výzkumu a vývoje. V letech 2014 – 2018 Kraj Vysočina podpořil celkem 33 inovativních projektů s celkovou dotací 5,2 mil. Kč, zejména v oborech strojírenství, IT či dřevozpracujícího průmyslu.
 • podpora individuálních výzkumných projektů regionálních partnerů, např. projektu Zemědělské a ekologické regionální agentury, z.s. (ZERA) „Ochrana vod – pilotní ověření – management využití kompostu vyrobeného z odpadu na zemědělských plochách v oblastech ochrany vod“ (dotace ve výši 979 544 Kč)
 • spolupráce s odbornými ústavy Akademie věd ČR formou regionálních výzkumných projektů v oborech přírodních a humanitních věd. Cílem spolupráce je využití nových vědeckých poznatků pro řešení konkrétních problémů regionu a popularizace vědy mezi obyvateli. V letech 2014 – 2019 Kraj Vysočina podpořil celkem 16 výzkumných projektů dotací v celkové výši 2 mil. Kč.
 • spolupráce s Technologickou agenturou ČR, zejména v oblasti mapování inovačních kapacit Kraje Vysočina. V rámci této spolupráce proběhlo v roce 2018 terénní šetření ve vybraných inovačních firmách v regionu, které mapovalo potřeby, aktuální problémy a rozvojové priority firem na Vysočině.
 • spolupráce s Krajskou hospodářskou komorou Kraje Vysočina, podpora projektů „Osvěta Průmyslu 4.0 ve firmách na Vysočině“ (dotace ve výši 1,5 mil. Kč) a „Síť asistenčních center k problematice Průmyslu 4.0 na Vysočině“ (dotace ve výši 1,5 mil. Kč)
 • aktivity Smart Region Vysočina a naplňování akčního plánu, který blíže vymezuje klíčové oblasti pro aplikaci smart řešení a inovací v Kraji Vysočina. Jedná se především o oblasti dopravy, energetiky, ICT, životního prostředí, kultury a památkové péče, cestovního ruchu, zdravotnictví a školství.
 • spolupráce v rámci mezinárodního uskupení Evropský region Dunaj – Vltava, kde hlavním současným řešeným tématem je Prostor pro Společnost 4.0, se zaměřením na Průmysl 4.0 (z pohledu kvalifikace ve firmách a školách a ve vazbě na StartUps), zdravotnictví (nové technologie ve zdravotnictví, DigiHealth a přeshraniční zdravotní péče) a cestovní ruch
 • spolupráce s taiwanským Institutem pro informační průmysl, vč. zapojování středních škol a firem (pravidelné pořádání znalostních cest pro studenty a pedagogy a na ně navazující studentské projekty)
 • podpora přírodovědného a technického vzdělávání (např. motivační stipendia pro žáky vybraných technických oborů středních škol, talentové soutěže a přehlídky, vybudování a provoz badatelských center pro přírodní vědy na gymnáziích, vybudování a provoz center obnovitelných zdrojů energie a další aktivity)
 • podpora budování vysokorychlostní optické infrastruktury, jako základního předpokladu pro rozvoj technologických inovací a podnikání
 • spolupráce a komunikace s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR jako gestorem národní RIS3, kde se Kraj Vysočina účastní veškerých relevantních jednání a poskytuje zástupcům MPO ČR nezbytnou součinnost a potřebné podklady

Uvedený přehled zahrnuje pouze příklady klíčových prováděných aktivit. Další významné aktivity na podporu rozvoje VVI (vč. mezinárodní spolupráce), v souladu s cíli RIS a krajského annexu RIS3, jsou průběžně realizovány jak Krajem Vysočina, tak ze strany různých regionálních aktérů v oblasti VVI, jako je Vysoká škola polytechnická Jihlava, Centrum Telč při Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR (dříve známé jako „Centrum excelence Telč“), agentura na podporu podnikání CzechInvest a další.

Všechny povinné parametry nástroje Smart Akcelerátor tedy Kraj Vysočina průběžně naplňuje, a to i nad rámec minimálních požadavků povinných aktivit ve výše uvedených výzvách OP VVV. Přispívá tak k naplňování specifických cílů RIS, RIS3 i Strategie rozvoje Kraje Vysočina a rozvoji inovačního prostředí v regionu.

Za současných podmínek, kdy Smart Akcelerátor neumožňuje financovat konkrétní intervence do rozvoje VVI, se proto jeví jako zbytné a neefektivní, aby Kraj Vysočina administroval a 15 procenty spolufinancoval individuální projekt v OP VVV. S ohledem na principy 3E při nakládání s veřejnými prostředky a na dlouhodobou udržitelnost lze doporučit, aby koordinace rozvoje inovačního prostředí a podpory VVI v Kraji Vysočina byla i nadále zajišťována vlastními zdroji, bez využití dotace Smart Akcelerátor, a aby k financování konkrétních rozvojových záměrů byly, vedle rozpočtu Kraje Vysočina, dle možností vyhledávány a využívány vhodné zdroje v dostupných dotačních titulech.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-37-2019-79.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálu RK-37-2019-79.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 17. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz