Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-80: Projektová žádost Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO

RK-37-2019-80.pdf, RK-37-2019-80pr01.pdf , RK-37-2019-80pr02.pdf

Číslo materiálu 80
Číslo jednací RK-37-2019-80
Název Projektová žádost Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO
Zpracoval E. Láníková, J. Jež, P. Tlustoš, I. Fryšová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Dne 23. 10. 2019 byl zahájen příjem žádostí o dotaci v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III, který realizuje Kraj Vysočina a je financován ze 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 (dále jen OPŽP) prioritní osy 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech. Investiční prostředky tohoto projektu určené pro financování výměn zdrojů jednotlivých konečných uživatelů jsou ve výši 237 228 694,23 Kč.

Fyzické osoby předložili do tohoto programu do 6. 12. 2019 celkem 2 911 žádostí (bez duplicitně učiněných podání) v souhrnné výši přesahující 310 mil. Kč. Dle Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 5/19 budou žádosti přijímány až do 13. 11. 2020.

Na vzniklou situaci, kdy je alokovaná částka z OPŽP nedostačující na pokrytí všech předložených žádostí, která nastala ve více krajích, reagovalo Ministerstvo životního prostředí vyhlášením výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci podprogramu Nové zelené úsporám - Adaptační a mitigační opatření (dále jen AMO).

Podpora v rámci AMO bude poskytnuta na financování žádostí fyzických osob o výměnu zdroje tepla na vytápění, které splní věcné a formální podmínky programu, ale z důvodu nedostatku finančních prostředků je nebude možné financovat z projektu kraje realizovaného v rámci 117. výzvy OPŽP.

Na základě této výzvy byla připravena projektová žádost, viz příloha RK-37-2019-80, př. 1. V rámci projektu je požadována maximální alokace 94 368 702 Kč a nastaven indikátor počtu výměn kotlů v rodinných domech v regionu na 800. Na základě této žádosti bude Kraji Vysočina vystavena předběžná registrace akce a po sdělení skutečného počtu žádostí, které není možné financovat z alokace projektu OPŽP bude vystaveno Rozhodnutí o poskytnutí dotace na konkrétní částku.

Projekt je financován ze 100 % z rozpočtu MŽP a není požadováno spolufinancování ze strany Kraje Vysočina na poskytnutí podpory fyzickým osobám. MŽP však nepřispívá na administraci projektu. Prostředky na realizaci projektu budou poskytovány zálohově.

Nedílnou součástí žádosti je dle Výzvy doklad, kterým je určena osoba pověřená jednáním se Státním fondem životního prostředí. Jedná se o pověření pro kontaktní osobu projektu, jehož znění je uvedeno v materiálu RK-37-2019-80, př. 2.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit znění Projektové žádosti dle materiálu RK-37-2019-80, př. 1 a znění plné moci dle materiálu RK-37-2019-80, př. 2. ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina předložit projektovou žádost do 1. výzvy podprogramu Nové zelené úsporám – Adaptační a mitigační opatření.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Návrh usnesení schvaluje

znění Projektové žádosti dle materiálů RK-37-2019-80, př. 1 a znění plné moci dle materiálu RK-37-2019-80, př. 2;

rozhoduje

předložit projektovou žádost dle materiálů RK-37-2019-80, př. 1 do 1. výzvy podprogramu Nové zelené úsporám – Adaptační a mitigační opatření.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz