Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-81: Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II

RK-37-2019-81.pdf, RK-37-2019-81pr01.pdf , RK-37-2019-81pr02.pdf , RK-37-2019-81pr03.pdf , RK-37-2019-81pr04.pdf , RK-37-2019-81pr05.pdf , RK-37-2019-81pr06.pdf , RK-37-2019-81pr07.pdf , RK-37-2019-81pr08.pdf , RK-37-2019-81pr09.pdf , RK-37-2019-81pr10.pdf , RK-37-2019-81pr11.pdf , RK-37-2019-81pr12.pdf , RK-37-2019-81pr13.pdf , RK-37-2019-81pr14.pdf , RK-37-2019-81pr15.pdf , RK-37-2019-81pr16.pdf , RK-37-2019-81pr17.pdf

Číslo materiálu 81
Číslo jednací RK-37-2019-81
Název Podstatné změny Smluv o poskytnutí dotace v rámci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II
Zpracoval R. Fousová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 17
Popis problému

Materiál se týká uzavření Dohod ke Smlouvám o poskytnutí dotace (dále také „Smlouva“), které byly uzavřeny v rámci realizace projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina obdržel žádosti o změnu Smlouvy dle materiálů RK-37-2019-81, př. 6, RK-37-2019-81, př. 7, RK-37-2019-81, př. 8, RK-37-2019-81, př. 9 a RK-37-2019-81, př. 10. Ve všech případech se jedná o změnu smluvní strany, která bude nadále plnit podmínky smlouvy o poskytnutí dotace, kde kraj vyslovil souhlas s převodem nemovitostí, v nichž došlo k výměně zdroje tepla. V případě Smlouvy PR02270.2029 usnesením č. 1715/31/2019/RK, v případě Smlouvy PR02270.0050 usnesením č. 1942/34/2019/RK a v případě Smlouvy PR02270.1651 usnesením č. 1560/26/2019/RK. U Smlouvy PR02270.2029 dochází zároveň ke změně trvalého pobytu původního příjemce dotace. Ve dvou případech je důvodem změny smluvní strany, která bude nadále plnit podmínky smlouvy o poskytnutí dotace, úmrtí původního příjemce dotace.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina zjistil v jednom případě vlastní činností u příjemce dotace na výměnu zdroje tepla porušení čl. 10 Smlouvy o poskytnutí dotace. Porušení uvedeného článku spočívalo, v darování nemovitosti, ve které došlo k výměně zdroje tepla, bez předchozího souhlasu Kraje Vysočina. Příjemci byla za toto porušení smlouvy stanovena finanční oprava 5 % z poskytnuté dotace v souladu se sazebníkem schváleným Radou Kraje Vysočina dne 26. 6. 2018 usnesením č. 1240/19/2018/RK. Požadovaná částka byla krácena v rámci proplacení předložené Závěrečné zprávy. Příjemce zajistil souhlas nového vlastníka nemovitosti s plněním povinností plynoucích ze smlouvy o poskytnutí dotace, spočívající v podpisu návrhu dohody o převzetí závazků původního příjemce novým vlastníkem nemovitosti viz materiál RK-37-2019-81, př. 17.

Žádosti o podstatnou změnu Smluv, které tvoří materiál RK-37-2019-81, př. 6, RK-37-2019-81, př. 7, RK-37-2019-81, př. 8, RK-37-2019-81, př. 9 a RK-37-2019-81, př. 10, nemají vliv na dosažení účelu projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina II, kterým je poskytnutí finanční podpory konečným uživatelům na dílčí projekty ve smyslu Závazných pokynů na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech za účelem dosažení pozitivního přínosu pro životní prostředí na území kraje. Vzhledem k tomu, že se jedná o změny, které mění podmínky uvedené ve Smlouvě, je nutné uzavřít s příjemci Dohody k těmto Smlouvám.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina výše uvedené případy posoudil s ohledem na podmínky stanovené v Pravidlech RK a navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohody ke Smlouvám dle materiálů RK-37-2019-81, př. 11, RK-37-2019-81, př. 12, RK-37-2019-81, př. 13, RK-37-2019-81, př. 14, RK-37-2019-81, př. 15 a RK-37-2019-81, př. 17. Celé znění Smluv je obsahem materiálů RK-37-2019-81, př. 1, RK-37-2019-81, př. 2, RK-37-2019-81, př. 3, RK-37-2019-81, př. 4, RK-37-2019-81, př. 5 a RK-37-2019-81, př. 16.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dohody ke Smlouvám o poskytnutí dotace dle materiálu RK-37-2019-81, př. 11, RK-37-2019-81, př. 12, RK-37-2019-81, př. 13, RK-37-2019-81, př. 14, RK-37-2019-81, př. 15 a RK-37-2019-81, př. 17.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 29. 2. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz