Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-82: Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních“ (OPŽP)

RK-37-2019-82.pdf, RK-37-2019-82pr01.pdf , RK-37-2019-82pr02.pdf

Číslo materiálu 82
Číslo jednací RK-37-2019-82
Název Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních“ (OPŽP)
Zpracoval J. Říčan, I. Hodačová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o Zprávu o realizaci č. 1 (dále také jen „ZoR“) a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 (dále také jen „ZŽoP“) projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ (dále také jen „projekt“) realizovaného v rámci výzvy č. 31 Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále jen „OPŽP“), jehož cílem je zachování unikátního komplexu rašelinišť a mokřadů, na ně navazujících rašelinných a vlhkých luk a krátkostébelných trávníků.

Předkládaná ZoR a ZŽoP se vztahuje k 1. sledovanému období realizace projektu, tj. období 21. 9. 2018. – 30. 11. 2019. ZoR dle materiálu RK-37-2019-82, př. 1 obsahuje informace o průběhu prací a povinné publicitě, součástí ZoR je rovněž fotodokumentace.

ZŽoP dle materiálu RK-37-2019-82, př. 2 zahrnuje přehled způsobilých výdajů uhrazených v průběhu 1. sledovaného období projektu, za které Kraj Vysočina dokládá výdaje v celkové výši 847 219,48 Kč, což odpovídá dotaci ve stejné výši (100 %).

Celkové výdaje projektu činí 945 157 Kč včetně DPH, způsobilé výdaje 889 899,89 Kč a dotace 889 899,89 Kč (100 %).

Návrh řešení

V souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP je povinností příjemce předkládat Řídícímu orgánu informace o stavu realizace projektu a zjednodušenou, popř. závěrečnou žádost o platbu prostřednictvím systému MS 2014+, a to dle nastavení finančního plánu.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-37-2019-82, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-37-2019-82, př. 2 a uložit ORR předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ dle materiálů RK-37-2019-82, př. 1 a RK-37-2019-82, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 budou podepsány a podány elektronicky prostřednictvím systému pro předkládání žádostí MS 2014+.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Grémium ředitele

Grémium ředitele bere žádost o platbu a zprávu o realizaci na vědomí.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-37-2019-82, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-37-2019-82, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 projektu „EVL Na Oklice – II. fáze revitalizačních opatření“ dle materiálů RK-37-2019-82, př. 1 a RK-37-2019-82, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz