Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-84: Zpráva o realizaci č. 2 a Zjednodušená žádost o platbu č. 2 k projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

RK-37-2019-84.pdf, RK-37-2019-84pr01.pdf , RK-37-2019-84pr02.pdf

Číslo materiálu 84
Číslo jednací RK-37-2019-84
Název Zpráva o realizaci č. 2 a Zjednodušená žádost o platbu č. 2 k projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
Zpracoval D. Pykalová, I. Hodačová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o Zprávu o realizaci č. 2 (dále také jen „ZoR“) a Zjednodušenou žádost o platbu č. 2 (dále také jen „ZŽoP“) projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ (dále také jen „projekt“) realizovaného v rámci výzvy č. 60 Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále jen „OPŽP“), jehož předmětem je revitalizace zeleně, odstranění, ošetření a výsadba dřevin.

Předkládaná ZoR a ZŽoP se vztahují ke 2. sledovanému období realizace projektu, tj. období 24. 4. 2019 – 30. 11. 2019.

ZoR dle materiálu RK-37-2019-84, př. 1 obsahuje informace o průběhu prací a povinné publicitě.

ZŽoP dle materiálu RK-37-2019-84, př. 2, zahrnuje přehled způsobilých výdajů uhrazených v průběhu 2. sledovaného období projektu, za které si Kraj Vysočina nárokuje výdaje v celkové výši 50 880,92 Kč. Výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů, to odpovídá částce 30 528,55 Kč.

Návrh řešení

V souladu s kap. C.6 a D.6 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP je povinností příjemce předkládat Řídícímu orgánu informace o stavu realizace projektu a zjednodušenou, popř. závěrečnou žádost o platbu prostřednictvím systému MS 2014+, a to dle nastavení finančního plánu.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 2 dle materiálu RK-37-2019-84, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 2 dle materiálu RK-37-2019-84, př. č. 2 a uložit ORR předložit Řídícímu orgánu OPŽP Zprávu o realizaci č. 2 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 2 projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ dle materiálů RK-37-2019-84, př. 1 a RK-37-2019-84, př. 2.

Zpráva o realizaci č. 2 a Zjednodušená žádost o platbu č. 2 budou podepsány a podány elektronicky prostřednictvím systému pro předkládání žádostí MS 2014+.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere předložený materiál na vědomí.

Grémium ředitele

Grémium ředitele bere zprávu o realizaci a žádost o platbu na vědomí.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 2 dle materiálu RK-37-2019-84, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 2 dle materiálu RK-37-2019-84, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit Zprávu o realizaci č. 2 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 2 k projektu „Revitalizace parku u objektu Hotelové školy Světlá – Velké Meziříčí“ dle materiálů RK-37-2019-84, př. 1 a RK-37-2019-84, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz