Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-85: Monitorovací zpráva v rámci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“

RK-37-2019-85.pdf, RK-37-2019-85pr01.pdf , RK-37-2019-85pr02.pdf

Číslo materiálu 85
Číslo jednací RK-37-2019-85
Název Monitorovací zpráva v rámci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“
Zpracoval E. Leligdonová, M. Brücknerová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o podání monitorovací zprávy projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“, registrační číslo ATCZ181, za 3. monitorovací období od 1. 6. 2019 do 30. 11. 2019. V rámci této monitorovací zprávy je podávána dle materiálu RK-37-2019-85, př. 1 zpráva o pokroku a finanční zpráva, jejíž přílohou je dle materiálu RK-37-2019-85, př. 2 soupiska výdajů realizovaných Krajem Vysočina.

Kraj Vysočina je Vedoucím projektovým partnerem v projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“ podpořeném v rámci Programu na základě projektové žádosti podané v souladu s usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 0427/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017 („Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít partnerskou smlouvu dle materiálu ZK-05-2017-90, př. 2; schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 21 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k financování projektu s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu.“).

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálech RK-37-2019-85, př. 1 a RK-37-2019-85, př. 2 předkládaných v rámci projektu „Lidová kultura / Volkskultur AT-CZ“, za 3. monitorovací období od 1. 6. 2019 do 30. 11. 2019 a prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2019-85, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu nemá připomínky k předloženému materiálu.

Grémium ředitele

Grémium ředitele bere monitorovací zprávu na vědomí.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-37-2019-85, př. 1 a RK-37-2019-85, př. 2;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2019-85, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz