Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-87: Podklady k závěrečnému vyhodnocení projektu Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina

RK-37-2019-87.pdf, RK-37-2019-87pr01.rtf , RK-37-2019-87pr02.rtf , RK-37-2019-87pr03.pdf

Číslo materiálu 87
Číslo jednací RK-37-2019-87
Název Podklady k závěrečnému vyhodnocení projektu Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina
Zpracoval G. Šmikmátorová, P. Benešová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení projektu Podpora čisté mobility v Kraji Vysočina Státnímu fondu životního prostředí.

Kraj Vysočina realizoval v období od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2019 projekt Podpora realizace čisté mobility v Kraji Vysočina, který byl spolufinancován z Národního programu životního prostředí (dále jen NPŽP). Dle Smlouvy o poskytnutí podpory je nutné do konce ledna 2020 předložit Státnímu fondu životního prostředí podklady k závěrečnému vyhodnocení projektu. Jedná se o formulář Závěrečné vyhodnocení akce dle materiálu RK-37-2019-87, př. 1, o Žádost o uvolnění finančních prostředků dle materiálu RK-37-2019-87, př. 2 a o formulář Přehled čerpání dle materiálu RK-37-2019-87, př. 3.

Cílem projektu bylo zvýšení povědomí obyvatel Kraje Vysočina o problematice čisté mobility s cílem působit na změnu jejich chování v souladu s udržitelným rozvojem a seznámit co nejširší veřejnost s výhodami alternativních forem dopravy (např. veřejné hromadné dopravy, elektromobility včetně nemotorové dopravy,…) a přínosy navazujících opatření pro zlepšení životního prostředí v Kraji Vysočina. Za tímto účelem byly realizovány osvětové kampaně vedené ve všech okresních městech zaměřené na propagaci alternativních způsobů dopravy, kampaň Do práce na kole a propagace ekologických způsobů přepravy na venkově prostřednictvím ekologické cykloštafety Klimatour. V rámci projektu byla uzavřena jedna dohoda o pracovní činnosti.

Celkové smluvní výdaje byly plánovány ve výši 1 133 726 Kč, skutečné celkové výdaje dosáhly výše 1 027 685,38 Kč (z důvodu nedočerpání osobních výdajů). Spolufinancování z NPŽP je dle Smlouvy ve výši 80 % způsobilých výdajů.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR) doporučuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené v materiálu RK-37-2019-87, př. 1, v materiálu RK-37-2019-87, př. 2 a v materiálu RK-37-2019-87, př. 3, prohlásit skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2019-87, př. 1 a uložit odboru regionálního rozvoje předložit podklady k závěrečnému vyhodnocení akce na Státní fond životního prostředí.

Stanoviska Grémium ředitele

Grémium ředitele bere závěrečnou zprávu na vědomí.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí a nemá připomínky.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené v materiálech RK-37-2019-87, př. 1, RK-37-2019-87, př. 2 a RK-37-2019-87, př. 3;

prohlašuje

skutečnosti uvedené v materiálu RK-37-2019-87, př. 1;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit podklady k závěrečnému vyhodnocení akce na Státní fond životního prostředí.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 1. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz