Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-91: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“

RK-37-2019-91.pdf

Číslo materiálu 91
Číslo jednací RK-37-2019-91
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“
Zpracoval R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany Ministerstva životního prostředí v rámci projektu „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“, registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004150. Projekt byl realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

Usnesením č. 0606/08/2016/ZK ze dne 20. 12. 2016 („Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 57 mil. Kč na zvláštní účty projektů uvedených v materiálu ZK-08-2016-43, př. 3 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů a pokud nebude převod schválen, projekty nebudou realizovány“) schválilo zastupitelstvo kraje převod finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování, mimo jiné, projektu „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“. Usnesením č. 1230/22/2017/RK ze dne 27. 6. 2017 („Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-22-2017-76, př. 1 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“) rozhodla rada kraje o nabytí peněz v závislosti na vydaném Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Projekt „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“ Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů. Přijatá dotace od Ministerstva životního prostředí kryje 40 % z celkových uznatelných nákladů, vyúčtovaných ve výši 7 407 935 Kč, a to za období realizace projektu 25. 9. 2017 – 3. 9. 2019. Dne 27. 11. 2019 byla Kraji Vysočina převedena na bankovní účet vedený u České národní banky, č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 2 963 174 Kč, která byla následně dne 28. 11. 2019 převedena na bankovní účet projektu „Úspory energií 2015“, č. ú.: 4211011832/6800. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“ o částku 2 963 174 Kč. Fyzická realizace projektu již skončila, přijaté finanční prostředky zůstanou na bankovním účtu projektu „Úspory energií 2015“ a budou použity na financování dalších projektů týkajících se úspor energií.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 2 963 174 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz od Ministerstva životního prostředí ve výši 2 963 174 Kč, které jsou určeny na financování dalších projektů týkajících se úspor energií.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Úspory energií – ZZS Kraje Vysočina“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 2 963 174 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz