Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-92: Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč

RK-37-2019-92.pdf, RK-37-2019-92pr01.doc

Číslo materiálu 92
Číslo jednací RK-37-2019-92
Název Udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Obchodní akademii Dr. Albína Bráfa, Hotelovou školu a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
Zpracoval Z. Nevrkla, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší žádost Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč (dále též „škola“) o udělení souhlasu s uzavřením darovací smlouvy, jíž předmětem je přijetí věcného daru do vlastnictví organizace.

Škola obdržela návrh darovací smlouvy na přijetí věcného daru – 26 ks použitých PC v konfiguracích uvedených v darovací smlouvě a 5 ks nových LCD monitorů v celkové hodnotě 165 716 Kč. Závazkem obdarovaného je přijmout věcný dar do svého výlučného vlastnictví. Návrh darovací smlouvy obsahuje materiál RK-37-2019-92, př. 1.

Podle § 27 odst. 7 písm. b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace nabýt darem majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena, pouze s předchozím písemným souhlasem zřizovatele. Povinnost předchozího souhlasu zřizovatele dále stanoví Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina č. 02/19, a to v čl. 2 odst. 3 písm. l). Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč proto požádala o udělení souhlasu zřizovatele.

Návrh řešení

 

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje, aby rada kraje vyslovila souhlas s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-37-2019-92, př. 1.

Podle § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, vykonává funkci zřizovatele rada kraje.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-37-2019-92, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu, Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz