Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2019-98: Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích za 1. a 2. pololetí roku 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

RK-37-2019-98.pdf, RK-37-2019-98pr01.xls

Číslo materiálu 98
Číslo jednací RK-37-2019-98
Název Příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích za 1. a 2. pololetí roku 2019 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval D. Trtík, Z. Nevrkla, O. Králík
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál se týká příspěvku na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek v gymnáziích za 1. a 2. pololetí roku 2019 a s tím souvisejícího rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu.

Žadatelé o uznání vzdělání získaného v zahraničí jsou za podmínek stanovených zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, povinni konat v rámci nostrifikačního řízení zkoušku k ověření toho, zda jejich znalosti a dovednosti odpovídají cílům a obsahu vzdělávání dle příslušného rámcového vzdělávacího programu. Tyto zkoušky žadatelům nařizuje krajský úřad v rámci výkonu přenesené působnosti a konají se v určené škole před komisí, která musí být nejméně tříčlenná.

Vzhledem ke skutečnosti, že se žadatelé na krajský úřad obracejí průběžně, nostrifikační zkoušky probíhají během celého roku podle toho, jak jsou podávány jednotlivé žádosti. Během 1. a 2. pololetí roku 2019 bylo nařízeno celkem 30 nostrifikačních zkoušek, pro jejich konání bylo vypsáno 11 termínů (1x v březnu, 1x v dubnu, 2x v červnu, 4x v srpnu, 1x v říjnu, 1x v listopadu a 1x v prosinci). Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2019 na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3299 (položka Drobné studie, analýzy a podpory v oblasti školství – ÚZ 00302) počítá v komentáři s úhradou nákladů za nostrifikační zkoušky cizinců krajským středním školám. Dotčené školy, na kterých se nostrifikační zkoušky konaly (tj. Gymnázium Jihlava, Gymnázium Havlíčkův Brod, Gymnázium Třebíč, Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec a Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou), využijí příspěvek k poskytnutí mimořádné odměny včetně souvisejících odvodů zúčastněným pedagogům.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje Radě Kraje Vysočina poskytnout školám, na nichž nostrifikační zkoušky v 1. a 2. pololetí roku 2019 proběhly, příspěvek na úhradu nákladů nostrifikačních zkoušek a za tímto účelem schválit zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina dle materiálu RK-37-2019-98, př. 1.

Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, o kterém je oprávněna v souladu s  § 59 odst. 1 písm. i) zákona č.  129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2019, v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3299 (ÚZ 00302) je počítáno s finančními prostředky na úhradu nákladů za nostrifikační zkoušky.

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz krajským příspěvkovým organizacím o finanční prostředky na úhradu nostrifikačních zkoušek dle materiálu RK-37-2019-98, př. 1.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz