Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-02: Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů na ochranu měkkých cílů v Kraji Vysočina na rok 2021

RK-37-2020-02.pdf, RK-37-2020-02pr01.docx , RK-37-2020-02pr02.docx

Číslo materiálu 2
Číslo jednací RK-37-2020-02
Název Žádost o poskytnutí státní dotace na realizaci projektů na ochranu měkkých cílů v Kraji Vysočina na rok 2021
Zpracoval A. Mašterová Pohanová
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Ministerstvo vnitra usnesením vlády č. 527/2017 schválilo Koncepci ochrany měkkých cílů pro roky 2017 – 2020 a Odbor prevence bezpečnostní politiky na tuto koncepci navázal vyhlášením dotačního programu pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení (dále jen „Program 2021“. Prioritou Programu 2021 je zvýšení odolnosti měkkých cílů čelit závažným násilným a teroristickým útokům. Oblasti dotační podpory se zaměřují na: vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle; tvorba bezpečnostních plánů a bezpečnostních procedur; vzdělávací akce; výcvikové akce; cvičení; nákup neinvestičních hmotných prostředků; financování bezpečnostního a administrativního pracovníka. Příjemcem dotace z Programu 2021 může být pouze kraj. Dotace jsou určeny na projekty neinvestičního charakteru.

Odbor sekretariátu hejtmana ve spolupráci s pracovní skupinou na ochranu měkkých cílů (OMC) v Kraji Vysočina (skupina se skládá ze zástupců krajského úřadu, PČR, HZS ČR a Ministerstva vnitra) v roce 2019 a 2020 vybral 20 základních a středních škol u kterých bylo zpracováno vyhodnocení ohroženosti tzv. měkkého cíle, tedy školy. Cílem tohoto vyhodnocení bylo zjistit zabezpečení škol proti případnému útoku. Ze strany škol byla tato aktivita hodnocena velmi kladně i jako žádoucí. Další dílčí aktivitou, kterou zvolila pracovní skupina je zpracování koordinačního plánu školy. Vypracování koordinačního plánů slouží pro vedení školy jak se vyrovnat se situací PO závažném násilném útoku nebo jiné obdobně závažné situaci.

Pro rok 2020 byla navržena i aktivita pro školy - výcviková akce pro zaměstnance škol. Cílem výcvikové akce je prověřit připravenost učitelů reálně zvládat krizové situace a organizovat žáky dle zkušeností, načerpaných v předešlém semináři, který byl realizován v roce 2019 PČR. Nastaveny budou modelové situace, které řeší sami učitelé s figuranty. Bohužel se tato aktivita v roce 2020 kvůli pandemii COVID19 nemohla uskutečnit, a proto se pracovní skupina rozhodla tuto aktivitu realizovat v roce 2021.

Pracovní skupina se zabývala i návrhy OMC ze strany obcí. V roce 2019 byly vybrány následující obce: Třebíč, Velké Meziříčí, Havlíčkův Brod, Humpolec, Moravské Budějovice, Jihlava). Těmto obcím bylo zaplaceno vyhodnocení ohroženosti tzv. měkkého cíle, tedy jejich veřejných prostranství. Konkrétně se jednalo o zimní stadiony, náměstí, fotbalový stadion apod. Tato aktivita byla ze strany měst hodnocena jako žádoucí a kladně. Navazující fáze na vyhodnocení stavu ohroženosti je zpracování koordinačního plánu, které proběhlo v roce 2020. Vypracování koordinačního plánů slouží pro vedení města jak se vyrovnat se situací PO závažném násilném útoku nebo jiné obdobně závažné situaci.

Dotační Program 2021 je zaměřen i na vzdělávací akce v oblasti OMC ve veřejné správě. V roce 2019 se vzdělávací akce uskutečnila pro zaměstnance krajského úřadu a v roce 2020 pro zaměstnance městských úřadu (Jihlava, Třebíč a Havlíčkův Brod), kde se účastníci dozvěděli jak reagovat na různé krizové situace, jak teoreticky, tak i prakticky. Tato vzdělávací akce byla hodnocena velmi pozitivně ze strany účastníků, a proto pracovní skupina navrhuje proškolit i další zaměstnance veřejné správy. Taková to vzdělávací akce je vhodná i pro městský úřad, který lze považovat za jeden z možných měkkých cílů. Je proto žádoucí, aby zaměstnanci úřadu věděli, jak se mají v krizové situaci zachovat a ochránit nejen sebe ale případně i další osoby nacházející se v jejich blízkosti. Proto sekretariát hejtmana navrhuje uspořádat dvě akreditovaná školení zaměřená na řešení mimořádných a krizových situacích z pohledu OMC, na způsoby zvládání krizových situací.

Výše popsané projekty budou financovány z Programu 2021. Finanční spoluúčast kraje na těchto projektech je nulová.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje požádat o státní dotaci z Programu 2021 na realizaci následujících projektů: Ochrana a zabezpečení ZŠ a SŠ jako možný měkký cíl II.“ (podrobný popis projektu je uveden v materiálu RK-37-2020-02, př. 1); Ochrana veřejných prostranství (akcí) a objektů veřejné správy jako možný měkký cíl II.“ (podrobný popis projektu je uveden v materiálu RK-37-2020-02, př. 2).

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

požádat o dotaci ze státního rozpočtu z dotačního programu Ministerstva vnitra pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů – 2021 na realizaci projektů na ochranu měkkých cílů v Kraji Vysočina: 

  1. „Kraj Vysočina - Ochrana a zabezpečení ZŠ a SŠ jako možný měkký cíl II.“ (podrobný popis projektu je uveden v materiálu RK-37-2020-02, př. 1);
  2. „Kraj Vysočina - Ochrana veřejných prostranství (akcí) a objektů veřejné správy jako možný měkký cíl II.“ (podrobný popis projektu je uveden v materiálu RK-37-2020-02, př. 2).
Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 15. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz