Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-05: Pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování písemností v rámci svěřené oblasti

RK-37-2020-05.pdf, RK-37-2020-05pr01.pdf

Číslo materiálu 5
Číslo jednací RK-37-2020-05
Název Pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování písemností v rámci svěřené oblasti
Zpracoval R. Krupičková
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh 1
Popis problému

Od 23. 11. 2020 jsou účinná pověření, na základě kterých jsou členové Rady Kraje Vysočina oprávněni podepisovat písemnosti Kraje Vysočina v rámci jim svěřené oblasti (viz příloha RK-37-2020-05, př. 1). Pověření jsou rozdělena dle jednotlivých gescí takto:

 

Mgr. Hana Hajnová, 1. náměstkyně hejtmana – regionální rozvoj, územní plán a stavební řád, Fond Vysočiny, nestátní neziskové organizace;

Ing. Vladimír Novotný, 2. náměstek hejtmana – zdravotnictví, analýzy a podpora řízení, veřejnosprávní kontrola u PO, přezkoumání hospodaření obcí;

Ing. Miroslav Houška, náměstek hejtmana – ekonomika, doprava a silniční hospodářství;

Ing. Lukáš Vlček, náměstek hejtmana – lesní a vodní hospodářství, zemědělství, životní prostředí;

RNDr. Jan Břížďala, člen rady kraje – školství, mládež a sport, informatika a komunikační technologie;

Mgr. Roman Fabeš, člen rady kraje – kultura, památková péče, cestovní ruch a mezinárodní vztahy;

Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje – majetek;

Mgr. Jan Tourek, člen rady kraje – sociální věci.

 

Zároveň je nadále oprávněn podepisovat veškeré dokumenty Kraje Vysočina hejtman kraje Mgr. Vítězslav Schrek, MBA a v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy hejtman nevykonává funkci, 1. náměstkyně hejtmana Mgr. Hana Hajnová, kterým byla tato pravomoc svěřena rozhodnutím zastupitelstva kraje při ustavujícím zasedání 18. 11. 2020.

Pověření jsou udělena výhradně pro smlouvy schválené Zastupitelstvem Kraje Vysočina v souladu s § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a smlouvy schválené Radou Kraje Vysočina v souladu s § 59 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Pověření mají platnost na dobu výkonu funkce, nejdéle však do zvolení nové Rady Kraje Vysočina.

Dokumenty byly zveřejněny v interní evidenci pověření.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje vzít na vědomí informaci o vzniku pověření a řídit se jimi při podepisování písemností Kraje Vysočina.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

informaci o vzniku pověření k zastupování Kraje Vysočina při podepisování písemností v rámci svěřené oblasti, která vydává hejtman kraje Mgr. Vítězslav Schrek, MBA pro ostatní členy rady kraje;

ukládá

odboru sekretariátu hejtmana informovat o vzniku pověření pracovníky krajského úřadu.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 23. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz