Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-07: Návrh na vyúčtování činnosti Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace

RK-37-2020-07.pdf, RK-37-2020-07pr01.xlsx , RK-37-2020-07pr02.docx , RK-37-2020-07pr03.xlsx

Číslo materiálu 7
Číslo jednací RK-37-2020-07
Název Návrh na vyúčtování činnosti Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Zpracoval D. Buřičová
Předkládá D. Buřičová
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál se zabývá vyúčtováním sdílených činností poskytovaných Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací (dále také "PKKV") v roce 2020 včetně úpravy závazných ukazatelů "Příspěvek na provoz" a "Limit prostředků na platy".

1. Poskytování sdílených činností poskytovaných v roce 2020 - rekapitulace

Přehled veškerých sdílených činností, které PKKV v roce 2020 poskytovala pro kraj a příspěvkové organizace je uveden v materiálu RK-37-2020-07, př. 1.

Tyto činnosti zaměřené na korporátní řízení poskytovala PKKV na základě schváleného Dodatku č. 1 Zřizovací listiny (usnesení 0480/07/2019/ZK). Primárním cílem Kraje Vysočina bylo zajistit tímto způsobem metodickou podporu ve zřizovaných organizacích pro nastavení, zavedení a monitorování udržitelného vnitřního řídícího a kontrolního systému (VŘKS). Druhotným cílem bylo dosáhnout efektivity poskytované činnosti díky sdílení nákladů na personál, vzdělávání, SW, technické vybavení, sdílení zkušeností, dobré praxe a v neposlední řadě sjednocení metodik a procesů v rámci korporátního řízení Kraje Vysočina.

Ze strany příspěvkových organizací je o poskytování sdílených činnosti  velký zájem -  činnosti nezasahují do jejich odborných kompetencí (jde o činnosti obslužné), vnímají je jako odbornou pomoc, komplexní metodickou podporu s návrhem na doporučení pro nastavení vnitřních pravidel a procesů v souladu s legislativou a s důrazem na eliminaci rizik. Poskytování těchto činností navazuje i na projekt „Služby Technologické centra Kraje Vysočina 2016“, v rámci kterého kraj nakoupil SW s licencemi pro všechny PO, dostupné ve webovém prostředí s  multitenantní architekturou s centrální správou (řízení identit, bezpečnost, ukládání dat a  zálohování), které jsou jedním z podpůrných nástrojů pro sdílené činnosti. Implementace SW do  provozu je složitá, proto podpora PO ze strany PKKV je vhodným dokončením projektu TCK.

Pro zajištění realizace má PKKV vhodné odborně způsobilé personální kapacity, tj. zaměstnance, kteří jsou schopni poskytovat účinnou  metodickou podporu i on-line uživatelskou SW podporu, zároveň tito zaměstnanci nejsou  specializovaní pouze na jednu činnost, ale  s ohledem na  zastupitelnost a široké spektrum PO má každý ze zaměstnanců povinnost poskytovat plnohodnotnou metodickou podporu pro více činností.

Pro zásadní část, a to pro nastavení VŘKS, vytvořil krajský úřad "Návod na zavedení vnitřního řídícího a kontrolního systému v organizacích zřizovaných Krajem Vysočina". Podle této metodiky PKKV postupuje ve vztahu k ostatním organizacím. Druhou zásadní jednotnou metodikou  je "Manuál pro zavedení GDPR v příspěvkové organizaci Kraje Vysočina v rámci sdílené činnosti Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace", který připravila PKKV a který byl odsouhlasen krajským úřadem; na tento manuál bude navazovat připravovaný postup pro PO pro nastavení kybernetické bezpečnosti. Výhodou je, že PKKV je znalá postupů, procesů a pravidel definovaných zřizovatelem a po prostudování interních postupů v každé jednotlivé PO dokáže  požadavky zřizovatele ve spolupráci s danou PO implementovat.

Podrobnější přehled aktivit k  realizaci je uveden v materiálu RK-37-2020-07, př. 2.

Aby činnost PKKV neohrožovala principy veřejné podpory, byla stanovena kalkulace výkonů ve výši v místě a čase obvyklé, veřejné financování je účetně odděleno a je kontrolován vztah výkonů PKKV a ceny. Zároveň je uplatňován princip vertikální spolupráce, kdy se nepovažuje za zadání VZ případ mezi zadavatelem a dodavatelem, pokud zadavatel ovládá tuto jednotku a pokud 80 % celkové činnosti takto ovládané jednotky je prováděno pro plnění úkolů, které ji byly svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem (tento vztah ovládání lze realizovat i přes jinou PO, která je sama týmž veřejným zadavatelem ovládána obdobně).

Veškerá činnost PKKV  je proto v účetnictví členěna a průběžně sledována. Činnosti podléhají důsledné kontrole, a to podle následujícího schématu:

  • PKKV  každou žádost o  sdílenou činnost zaeviduje na Portál PO s jedinečným identifikátorem,
  • žadatel o tuto službu (PO nebo odbor krajského úřadu) žádost verifikuje,
  • verifikované žádosti eviduje odbor analýz a podpory řízení,
  • žádosti o  administraci projektů předkládá radě kraje ke schválení,
  • obdobným způsobem probíhá i  vyúčtování činnosti.
  • Kraj poskytuje PKKV na tuto činnost příspěvek na provoz, který je zúčtovatelný vždy k 31.  12., u projektů k datu ukončení projektu (projekty jsou vyúčtovány podle harmonogramu), přičemž nespotřebované příspěvky na  provoz (tj. případ, že činnost nebyla realizována) vrátí PKKV na účet kraje.

V souladu s tímto postupem  PKKV průběžně evidovala do Portálu PO celé spektrum objednávek, na které po verifikaci žadatelem a OAPŘ obdržela příspěvek na provoz, který podléhá vyúčtování - přehled je uveden v materiálu RK-37-2020-07, př. 1.

2. Limit prostředků na platy

V průběhu roku 2020 v souvislosti s prací na administraci projektů schvalovala rada kraje rozpočtová opatření dle materiálu RK-37-2020-07, př. 3. včetně průběžných změn závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“. Oproti schválenému finančnímu plánu na rok 2020 (usnesení 0591/10/2020/RK) došlo tímto postupem k navýšení závazného ukazatele o  částku  4 415,36  tis.  Kč. K  průběžnému navyšování závazného ukazatele "Limit prostředků na platy" nedocházelo, proto organizace požádala o jeho zvýšení v úměře s navýšením příspěvku na provoz a to o  částku 900 tis Kč.

Projekt - evropské dotace, Moderní pedagogický sbor II, CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_065/0013039
Návrh řešení

OAPŘ navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit zvýšení závažného ukazatele "Limit prostředků na platy" na rok 2020 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o  částku 900 000 Kč a zároveň vzít na vědomí zprávu o provedeném vyúčtování  sdílených činností realizovaných Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-37-2020-07, př. 1. Zároveň se navrhuje uložit Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, vrátit přeplatek Příspěvku na  provoz poskytnutého v roce 2020 z  kapitoly Analýzy a podpora řízení u projektu "Zajištění tiskových služeb školy - SPŠS Havlíčkův Brod" ve  výši 44  000 Kč na účet kraje v souvislosti se změnou poskytovaných služeb v rámci tohoto projektu, a to do 31. 12. 2020. Důvodem je skutečnost, že zadavatel pozastavil objednávku, veřejná zakázka nebude vyhlášená do doby, než bude vypovězen stávající smluvní stav. Část prací byla realizovaná, vyúčtování odpovídá rozsahu hodin.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje
  • zvýšení závažného ukazatele "Limit prostředků na platy" na rok 2020 pro Projektovou kancelář Kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci o částku 900 000 Kč;
  • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Projektové kanceláře Kraje Vysočina, příspěvkové organizace o částku 44 000 Kč původně určené k realizaci projektu „Zajištění tiskových služeb školy – SPŠS Havlíčkův Brod“;
bere na vědomí

zprávu o vyúčtování sdílených činností poskytovaných Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací dle materiálů RK-37-2020-07, př. 1;

ukládá

Projektové kanceláři Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci, vrátit přeplatky Příspěvku na  provoz poskytnutého v roce 2020 z  kapitoly Analýzy a podpora řízení u projektu "Zajištění tiskových služeb školy - SPŠS Havlíčkův Brod" ve  výši 44 000 Kč na účet kraje v souvislosti se změnou poskytovaných služeb v rámci tohoto projektu do 31. 12. 2020.

Odpovědnost Odbor analýz a podpory řízení, Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz