Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-09: Aktualizace finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2020

RK-37-2020-09.pdf, RK-37-2020-09pr01.pdf

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-37-2020-09
Název Aktualizace finančního plánu Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2020
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace (dále také "KSÚSV") prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací zaslala aktualizovaný finanční plán na rok 2020, dle jednotlivých, v průběhu roku 2020, schválených změn. Finanční plán této příspěvkové organizace byl schválen 19. 5. 2020 usnesením č. 0892/16/2020/RK a nyní je ke konci roku předkládána jeho aktualizace. Změny provedené v roce 2020, včetně příslušných usnesení, jsou uvedeny na konci finančního plánu v části "Popis; změna č. 1 zahrnuje".  Aktualizovaný finanční plán pro rok 2020 je přílohou RK-37-2020-09, př. 1.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit aktualizovaný rozpočet (plán nákladů a výnosů), tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plán a plán oprav KSÚSV na rok 2020 spolu se závaznými ukazateli dle materiálu RK-37-2020-09, př. 1;

Změny proběhly na základě příslušných usnesení v průběhu roku 2020. Usnesením č. 0898/17/2017/RK schválila rada kraje Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění ze dne 15. 5. 2017, č. 08/17 (dále jen Pravidla). Dle Čl. 5 Pravidel je ředitel příspěvkové organizace povinen činnost příspěvkové organizace plánovat, plány činnosti aktualizovat a předkládat zřizovateli ke schválení.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje

aktualizovaný rozpočet (plán nákladů a výnosů), tvorbu a použití peněžních fondů, odpisový plán, investiční plán, plán oprav a závazné ukazatele Krajské správy a údržby silnic Vysočina, příspěvkové organizace na rok 2020 dle materiálu RK-37-2020-09, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 15. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz