Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-100: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a aktualizace finančních plánů na rok 2020 příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče, změna závazných ukazatelů PO a návrh na rozdělení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby.

RK-37-2020-100.pdf, RK-37-2020-100pr01.xlsx , RK-37-2020-100pr02.xlsx , RK-37-2020-100pr03.xls , RK-37-2020-100pr04.doc

Číslo materiálu 100
Číslo jednací RK-37-2020-100
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci a aktualizace finančních plánů na rok 2020 příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče, změna závazných ukazatelů PO a návrh na rozdělení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina na rok 2020 za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby.
Zpracoval J. Bína, D. Šálková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 4
Popis problému

Předkládaný materiál řeší hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina v rámci kapitoly Sociální věci ve vztahu k zřizovatelským kompetencím, v následující struktuře:

            Bod 1) - schválení finančních plánů příspěvkových organizací s výhledem do konce roku 2020 a s tím související rozpočtové opatření, které řeší dofinancování a přerozdělení příspěvku na provoz, který je poskytován z finančních prostředků zřizovatele včetně změny závazných ukazatelů;

            Bod 2) - rozdělení příspěvku na provoz u příspěvkových organizací zřizovaných krajem na rok 2020, za odvětví sociální péče na jednotlivé sociální služby, které jednotlivé organizace poskytují;

            Bod 3) - změnu hodnot „obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ pro účely stanovení maximální výše vyrovnávací platby z veřejných prostředků;

            Bod 4) - změnu účelu použití příspěvku na provoz u Domova Kamélie Křižanov, příspěvkové organizace.

Popis k bodu 1:

Příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina hospodaří podle finančního plánu, který zahrnuje vedle rozpočtu (plánu výnosů a nákladů na rozpočtový rok) též tvorbu a čerpání peněžních fondů (rezervní fond, fond investic, fond odměn a FKSP) a jeho součástí jsou i finanční vztahy k rozpočtu zřizovatele (závazné ukazatele), investiční plán, odpisový plán a plán oprav.

Usnesením 1201/20/2020/RK rada kraje schválila výše uvedené plány pro příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina za odvětví sociální péče a uložila všem ředitelům předložit na odbor sociálních věci zaktualizované plány na rok 2020.

Usnesením 2054/34/2020/RK vzala rada kraje na vědomí vývoj hospodaření příspěvkových organizací za odvětví sociální péče za období 01/2020 - 10/2020 včetně aktuálních ztrát, které byly více či méně předpokládány již při prvním schválení rozpočtů těchto organizací a uložila odboru sociálních věcí prověřit možnosti zapojení a čerpání fondů organizací a tím uvedené ztráty eliminovat, rovněž prověřit a případně upravit možnosti čerpání závazného ukazatele "Limit prostředků na platy". (Vzhledem k tomu, že osobní náklady tvoří cca 75-80% podílu celkových nákladů, tak je tento závazný ukazatel odborem sociálních věcí analyzován, sledován a případně usměrňován v průběhu roku standardně). Při tomto jednání rady kraje byla avizována souhrnná ztráta za všechny organizace ve výši 19 166 tis. Kč. Odbor sociálních věcí v této souvislosti projednal individuálně (vzhledem k současné situaci byla využita bezkontaktní média - videokonference, e-mail, telefon) s každou příspěvkovou organizací vývoj hospodaření za 11 měsíců roku 2020, s ohledem na potřeby, které byly primárně spojené se současnou epidemií a Nařízeními Vlády ČR a výhledem do konce roku 2020. Zejména v odměňování byly nastaveny limity v omezeném rozsahu s předpokladem, že další odměňování za práci v prostředí s nákazou onemocnění Covid-19 bude pravděpodobně řešeno mimořádným dotačním titulem Ministerstva práce a sociálních věcí. Důležité bylo, že většině organizací se po posledním projednání finančních plánů v radě kraje zvýšily příjmy o mimořádné dotace MPSV. Z toho důvodu je na dofinancování příspěvkových organizací potřeba nižší objem financí, než bylo předpokládáno. V návaznosti na výsledky projednávání předložily příspěvkové organizace zaktualizované finanční plány dle materiálu RK-37-2020-100, př. 1. Vzhledem k výsledkům projednávání a úpravě závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" je potřeba udělat rozpočtové opatření dle materiálu RK-37-2020-100, př. 2.

 

Popis k  bodu 2:

U příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče byl v roce 2020 schválen závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“, poskytovaný z vlastních daňových příjmů kraje, jednou částkou. Pro potřeby výpočtu vyrovnávací platby je potřeba, aby „Příspěvek na provoz“ byl u příspěvkových organizací rozdělen na jednotlivé sociální služby, a u činností, které nejsou určeny na základní činnosti sociální služby, nebyl do výpočtu vyrovnávací platby zahrnut. Závazný ukazatel „Příspěvek na provoz“ byl rozdělen na jednotlivé sociální služby na základě podkladů od příspěvkových organizací a jejich výhledu hospodaření do konce roku 2020 upřesněného podle nejaktuálnějšího vývoje nákladů a výnosů. Rozdělení jednotlivých příspěvků příspěvkových organizací za odvětví sociální péče do služeb je uvedeno v materiálu RK-37-2020-100, př. 3.

 

Popis k bodu 3:

Veškeré prostředky z veřejných rozpočtů poskytované na financování provozních nákladů sociálních služeb jsou považovány za vyrovnávací platbu a kraje, které tyto služby z velké části financují, stanovují způsob výpočtu maximální hodnoty vyrovnávací platby a hodnoty při tomto výpočtu používané. Jednou z těchto hodnot je výše obvyklých nákladů, kterou vzhledem k tomu, že průměrná výše nákladů v provozu organizací ve skutečnosti vzrostla, navrhujeme u služby domovy pro seniory zvýšit na částku 1 395 Kč na lůžkoden dle materiálu RK-37-2020-100, př. 4.

 

Popis k bodu 4:

Domovu Kamélie Křižanov, příspěvkové organizaci bylo usnesením 0466/08/2020/RK schváleno zvýšení závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" v částce 60 000 Kč, který byl určen na výdaje spojené s výrobou triček pro účastníky Sportovních her Kraje Vysočina a Jižní Moravy pro sportovce se středním stupněm mentálního postižení. Díky krizi spojené s onemocněním COVID - 19 se hry nekonaly. Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace tento příspěvek na provoz využije na úhradu provozních výdajů, proto je nutné změnit účel, na který byl příspěvek na provoz původně schválen.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit aktualizaci:

● rozpočtů (plánů výnosů a nákladů) na rok 2020 dle materiálu RK-37-2020-100, př. 1;

● tvorby a použití peněžních fondů, odpisových plánů, plánů oprav a závazných ukazatelů dle materiálu RK-37-2020-100, př. 1;

● plánů čerpání fondu investic dle materiálu RK-37-2020-100, př. 1;

● stanovení způsobu usměrňování prostředků na platy na rok 2020 a závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zařízení sociální péče dle materiálu RK-37-2020-100, př. 1.

Navrhujeme schválit rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ dle materiálu RK-37-2020-100, př. 2.

Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.

 

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření a bere na vědomí aktualizované finanční plány zřizovaných příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2020.


Návrh usnesení schvaluje
 • aktualizované rozpočty (plánů výnosů a nákladů) příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na rok 2020 dle materiálu RK-37-2020-100, př. 1;
 • tvorby a použití peněžních fondů, odpisových plánů, investičních plánů a plánů oprav u organizací sociální péče na rok 2020 dle materiálu RK-37-2020-100, př. 1;
 • rozpočtové opatření na kapitole Sociální věci de materiálu RK-37-2020-100, př. 2;
 • změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina poskytujících sociální služby dle materiálu RK-37-2020-100, př. 2;
 • změnu účelu použití závazného ukazatele "Příspěvek na provoz" pro Domov Kamélie Křižanov, příspěvkovou organizaci v částce 60 000 Kč na úhradu provozních nákladů;
 • změnu hodnot „Obvyklých nákladů a příjmů z úhrad uživatelů a veřejného zdravotního pojištění“ schválených usnesením rady kraje č. 1582/27/2019/RK a usnesením rady kraje č. 0198/04/2020/RK na 2020 dle materiálu RK-37-2020-100, př. 4;
stanoví

u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče jako závazný ukazatel aktualizovaného rozpočtu na rok 2020:

 • celkový objem použití fondu investic včetně odvodů z fondu investic do rozpočtu zřizovatele;
 • jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků fondu investic dle materiálu RK-37-2020-100, př. 1;
 • závazný ukazatel „Limit prostředků na platy“ dle materiálu RK-37-2020-100, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost v zařízeních sociální péče jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků;
 • použití příspěvku na provoz z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku mimo odpisů z investičních transferů;
zmocňuje

ředitele příspěvkových organizací za odvětví sociálních péče:

 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z fondu investic při dodržení celkového objemu použití fondu investic;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do fondu investic včetně použití zůstatku fondu investic za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy příspěvkové organizace za předchozího souhlasu vedoucí odboru sociálních věcí a vedoucího majetkového odboru;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu u příspěvkových organizací za odvětví sociální péče k pokrytí nákladů na provoz;
ukládá

ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za odvětví sociální péče:

 • zavést ve svých zařízeních úsporná opatření, zapojit volné finanční prostředky rezervního fondu k úhradě potřebných nákladů a zajistit tak dosažení vyrovnaného výsledku hospodaření či snížení předpokládané ztráty ke konci roku;
 • informovat vedoucí odboru sociálních věcí o všech nových skutečnostech, které mají dopad na schválený finanční plán a které mohou vést ke zhoršení výsledku hospodaření v daném roce;
 • provést odvod z fondu investic do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost bude splněna nejpozději do 18.12.2020 dle materiálu RK-37-2020-100, př. 2.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz