Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-12: Přijetí dotace k projektu – II/357 Strachujov - Jimramov – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

RK-37-2020-12.pdf

Číslo materiálu 12
Číslo jednací RK-37-2020-12
Název Přijetí dotace k projektu – II/357 Strachujov - Jimramov – rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval A. Bulíčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 0
Popis problému

Tento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) k projektu II/357 Strachujov - Jimramov (dále jen „Projekt“). Realizace a financování Projektu bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0525/06/2015/ZK dne 10. 11. 2015 a jeho aktualizace schválena materiálem 0042/01/2020/ZK ze dne 11. 2. 2020. Rada kraje schválila usnesením 1868/33/2019/RK ze dne 12. 11. 2019 předložení Projektu v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Dne 7. 12. 2020 byla na účet kraje připsána dotace z IROP ve výši 4 729 912,57 Kč.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z přijetí účelové dotace.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků z IROP ve výši 4 729 912,57 Kč na financování projektu II/357 Strachujov - Jimramov. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu II/357 Strachujov - Jimramov o účelovou dotaci z IROP ve výši 4 729 912,57 Kč.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz