Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-15: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – vratka účelové dotace v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ na Ministerstvo kultury

RK-37-2020-15.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-37-2020-15
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – vratka účelové dotace v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ na Ministerstvo kultury
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál se zabývá vrácením nevyčerpané účelové dotace od Krajské knihovny Vysočiny (dále také „Knihovna“) do státního rozpočtu a snížením závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Knihovny.

Knihovně byla Rozhodnutím Ministerstva kultury č. 17278/2020 OULK-OLK poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na rok 2020 v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ na realizaci projektu „Kurzy počítačové gramotnosti a manažerských dovedností pro knihovníky Kraje Vysočina“ (podprogram VISK 2) ve výši 34 000 Kč schválené usnesením č. 0864/16/2020/RK dne 19. 5. 2020.

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace na území České republiky v letošním roce nebylo možné uskutečnit plánované aktivity v rámci projektu. Z  tohoto důvodu Knihovna nevyčerpala finanční prostředky poskytnuté v rámci programu, a je tedy nutné vrátit na účet Ministerstva kultury (dále také „MK“) účelově určenou státní dotaci přijatou do rozpočtu kraje ve výši 13 000 Kč (ÚZ 34053).

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2020, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Knihovny ve výši nevyčerpaných finančních prostředků vrácených na účet MK.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Kultura, § 3314 – Činnosti knihovnické) rozpočtu kraje o část účelové neinvestiční dotace poskytnutou Ministerstvem kultury v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“ (ÚZ 34053) ve výši 13 000 Kč původně určenou pro Krajskou knihovnu Vysočiny;
  • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Krajské knihovny Vysočiny o částku 13 000 Kč původně určenou na realizaci projektu „Kurzy počítačové gramotnosti a manažerských dovedností pro knihovníky Kraje Vysočina“ v rámci programu „Veřejné informační služby knihoven“.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Krajská knihovna Vysočiny
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz