Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-22: Smart region Vysočina

RK-37-2020-22.pdf, RK-37-2020-22pr01.xls

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-37-2020-22
Název Smart region Vysočina
Zpracoval P. Holý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o vyhodnocení Akčního plánu Smart regionu Vysočina za aktuální rok, informaci o aktualizaci Konceptu Smart region Vysočina a renominaci politika Smart regionu.

Pro úspěšné naplňování dlouhodobých cílů v oblasti rozvoje svého území využívá Kraj Vysočina moderní technologie. Díky nim rozvíjí komplexní inovativní řešení, která směřují k zajištění vyšší kvality života obyvatel a zároveň zohledňují principy udržitelného rozvoje a efektivní správy věcí veřejných. Odbor regionálního rozvoje ve spolupráci s ostatními odbory připravil Koncept a Akční plán Smart regionu Vysočina, který rozpracovává klíčové oblasti pro aplikaci technologií a inovací v oblastech dopravy, energetiky, ICT, životního prostředí, kultury a památkové péče, cestovního ruchu, zdravotnictví a školství v Kraji Vysočina. Rada Kraje Vysočina svým usnesením 2351/40/2017/RK (Rada kraje bere na vědomí Informace o konceptu Smart regionu Vysočina dle materiálu RK-40-2017-80, př. 1; Akční plán konceptu Smart regionu Vysočina dle materiálu RK-40-2017-80, př. 2; ukládá Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina: spolupracovat s ostatními odbory na naplňování a aktualizaci Konceptu a Akčního plánu; předložit jednou za rok Zprávu o plnění Akčního plánu konceptu Smart regionu Vysočina radě kraje na vědomí; zapracovat aktivity Smart regionu Vysočina při aktualizaci Programu rozvoje Kraje Vysočina; jmenuje Mgr. Pavla Pacala, náměstka pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování politikem kraje pro Smart region.) vzala tento koncept a k němu vytvořený akční plán na vědomí a uložila Odboru regionálního rozvoje pracovat ve spolupráci s ostatními odbory na jejich naplňování a aktualizaci. Stav plnění Akčního plánu za rok 2020 je součástí přiloženého materiálu RK-37-2020-22, př. 1.

Návrh řešení

Při zpracování letošní aktualizace Programu rozvoje Kraje Vysočina byly v souladu s požadavkem rady kraje jednotlivé oblasti aktivit související s realizací konceptu Smart regionu Vysočina zapracovány do nového dokumentu Strategie rozvoje kraje (SRK) na období 2021-2027, který je dle zákona o regionálním rozvoji základním strategickým dokumentem na regionální úrovni. Současně tedy původní dokument konceptu schválený radou kraje v roce 2017 pozbývá platnosti. Na základě zvolení nové Rady Kraje Vysočina je také nutná renominace politika kraje pro Smart region. ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina zrušit jmenování Mgr. Pavla Pacala, politikem kraje pro Smart region a jmenovat Mgr. Hanu Hajnovou, političkou kraje pro Smart region a vzít na vědomí informace obsažené v dokumentu Akční plán konceptu Smart regionu Vysočina 2020 dle materiálu RK-37-2020-22, př. 1.

Stanoviska Odbor informatiky

Odbor informatiky souhlasí s navrženým materiálem.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu souhlasí s navrženým materiálem.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství souhlasí s navrženým materiálem.

Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví nemá k předkládanému materiálu námitky.

Odbor životního prostředí a zemědělství

OŽPZ souhlasí s navrženým materiálem.

Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS souhlasí s předkládaným materiálem.

Návrh usnesení ruší

jmenování Mgr. Pavla Pacala, politikem kraje pro Smart region;

jmenuje

Mgr. Hanu Hajnovou, političkou kraje pro Smart region;

bere na vědomí

vyhodnocení Akčního plánu Smart region Vysočina dle materiálu RK-37-2020-22, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz