Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-23: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“

RK-37-2020-23.pdf

Číslo materiálu 23
Číslo jednací RK-37-2020-23
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Connecting Regions AT-CZ“
Zpracoval R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany řídícího orgánu Operačního programu „Interreg V-A Rakousko – Česká republika“, Úřadu vlády Dolního Rakouska, v rámci projektu „Connecting Regions AT-CZ“, akronym „ConnReg AT-CZ“, registrační číslo ATCZ1. Kraj Vysočina je v tomto projektu vedoucím partnerem.

Usnesením č. 0530/06/2015/ZK ze dne 10. 11. 2015 („Zastupitelstvo kraje
schvaluje účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v projektu Connecting Regions AT-CZ v rámci Kooperačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika dle materiálu ZK-06-2015-56, př. 1. se spolufinancováním z vlastních zdrojů ve výši 20 000 €, tj. 554 500 Kč (10 % z celkových nákladů kraje, 1 euro = 27,725 Kč);
převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů v maximální výši 5 545 000 Kč (1 euro = 27,725 Kč) na zvláštní účet kraje určený na financování projektu Connecting Regions AT-CZ s tím, že tyto finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu Connecting Regions AT-CZ; rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci mezi Vedoucím partnerem a projektovými partnery v rámci Kooperačního programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko - Česká republika dle materiálu ZK-06-2015-56, př. 2“) schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina účast Kraje Vysočina jako vedoucího partnera v tomto projektu a rozhodlo o uzavření Dohody o spolupráci mezi partnery projektu.

Projekt „ConnReg AT-CZ“ Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů. Kraj Vysočina jako vedoucí partner podává souhrnně za všechny projektové partnery žádost o platbu. Přijatá dotace od řídícího orgánu za 8. monitorovací období 1. 7. 2019 – 31. 12. 2019 kryje 85 % z certifikované částky, tj. 71 741,35 €. Dne 3. 12. 2020 byla Kraji Vysočina převedena na bankovní účet vedený u Sberbank CZ, a. s., č. ú.: 4211011840/6800, dotace ve výši 71 741,35 €. Z této částky náleží Kraji Vysočina 13 104,76 €, Jihomoravskému kraji 13 999,50 €, Land OÖ 8 628,29 € a NÖ.Regional 36 008,80 €. Tyto částky je zapotřebí podle Příručky pro příjemce Programu Interreg V-A AT-CZ převést jednotlivým projektovým partnerům na jejich bankovní účty do 14 kalendářních dní od připsání dotace.

Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o částku 1 883 755,67 Kč (71 741,35 €).

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 1 883 755,67 Kč (71 741,35 €) a převod části dotace (58 636,59 €) na bankovní účty projektových partnerů.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz od řídícího orgánu ve výši 1 883 755,67 Kč (71 741,35 EUR), které byly připsány na zvláštní účet projektu dne 3. 12. 2020.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „ConnReg AT-CZ“ o přijaté finanční prostředky ze strany řídícího orgánu ve výši 1 883 755,67 Kč (71 741,35 €);
  • převod finančních prostředků na bankovní účty projektových partnerů ve výši 58 636,59 €.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz