Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-24: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – ukončení projektu „RUMOBIL“

RK-37-2020-24.pdf, RK-37-2020-24pr01.xlsx

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-37-2020-24
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – ukončení projektu „RUMOBIL“
Zpracoval B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o rozpočtové opatření z důvodu ukončení projektu „Rural Mobility in European Regions affected by Demographic Change“ (dále jen „RUMOBIL“), kde je Kraj Vysočina projektovým partnerem.

Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 10. 3. 2015 usnesením č. 0452/09/2015/RK rozhodla o zapojení Kraje Vysočina do projektu RUMOBIL a uložila Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina spolupracovat na přípravě projektové žádosti s partnery projektu („Rada kraje rozhoduje o zapojení Kraje Vysočina do přípravy projektu RUMOBIL dle materiálu RK-09-2015-21, př. 1; ukládá odboru regionálního rozvoje spolupracovat na přípravě projektové žádosti s partnery projektu; prohlašuje skutečnosti uvedené v materiálu RK-09-2015-21, př. 2.“).

Předfinancování projektu bylo schváleno Zastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením č. 0344/04/2016/ZK (Usnesení 0344/04/2016/ZK Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 6 000 000 Kč na zvláštní účet kraje určený k přípravě a realizaci projektu RUMOBIL s tím, že finanční prostředky budou čerpány průběžně dle aktuálních potřeb projektu).

Projekt „RUMOBIL“ byl z 85 % financován v rámci OP Interreg CENTRAL EUROPE 2014 – 2020. Poslední část dotace byla poskytnuta na účet projektu č. 4211059860/6800 Vedoucím partnerem projektu – Spolkovým ministerstvem regionálního rozvoje a dopravy Saska-Anhaltska dne 19. 2. 2020 ve výši 24 432,25 EUR (605 328,54 Kč).

Vzhledem k tomu, že realizace projektu skončila 31. 5. 2019, je nutné projekt finančně vypořádat a ukončit. Jeho vyúčtování je uvedeno v materiálu RK-37-2020-24, př. 1.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu „RUMOBIL“, reg. č. CE55 ve výši 4 379 102,88 Kč a připsaných úroků za 4. čtvrtletí 2020 do Fondu strategických rezerv a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

převod konečného zůstatku na zvláštním účtu projektu „RUMOBIL“ ve výši 4 379 102,88 Kč a úroků připsaných za 4. čtvrtletí 2020 do Fondu strategických rezerv z důvodu jeho ukončení a s tím související rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz