Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-26: Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 k projektu „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava – Helenín“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)

RK-37-2020-26.pdf, RK-37-2020-26pr01.pdf , RK-37-2020-26pr02.pdf

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-37-2020-26
Název Zpráva o realizaci č. 1 a Zjednodušená žádost o platbu č. 1 k projektu „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava – Helenín“ (Operační program Životní prostředí 2014–2020)
Zpracoval D. Pykalová, R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o podání Zprávy o realizaci č. 1 (dále také jen „ZoR“) a Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 (dále také jen „ZŽoP“) k projektu „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava – Helenín“, (dále také jen „projekt“) realizovaný v rámci výzvy č. 132 Operačního programu Životní prostředí 2014–2020 (dále jen „OPŽP“), jejichž předmětem je revitalizace zeleně, odstranění, ošetření a výsadba dřevin.

Předkládaná ZoR a ZŽoP se vztahuje k 1. sledovanému období realizace projektů, tj. období 11. 6.  – 31. 10. 2020. ZoR dle materiálu RK-37-2020-26, př. 1 obsahuje informace o průběhu prací a povinné publicitě, součástí ZoR je rovněž fotodokumentace.

ZŽoP dle materiálu RK-37-2020-26, př. 2 zahrnuje přehled výdajů uhrazených v průběhu 1. sledovaného období projektu, za které Kraj Vysočina prokazuje způsobilé výdaje ve výši 144 080,07 Kč. Výše dotace činí 60 % způsobilých výdajů.

Návrh řešení

V souladu s kap. C.6 a D.6 Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP je povinností příjemce předkládat Řídícímu orgánu informace o stavu realizace projektu a zjednodušenou, popř. závěrečnou žádost o platbu prostřednictvím systému MS 2014+, a to dle nastavení finančního plánu.

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-37-2020-26, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-37-2020-26, př. 2 a uložit ORR předložit Zprávy o realizaci č. 1 a Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 projektu „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava – Helenín“, dle materiálů RK-37-2020-26, př. 1 a RK-37-2020-26, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

Zprávy o realizaci č. 1 a Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 budou podepsány a podány elektronicky prostřednictvím systému pro předkládání žádostí MS 2014+.

Stanoviska Odbor ekonomický

bere předložený materiál na vědomí.

Grémium ředitele

bere zprávu o realizaci a žádost o platbu na vědomí.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace uvedené ve Zprávě o realizaci č. 1 dle materiálu RK-37-2020-26, př. 1 a ve Zjednodušené žádosti o platbu č. 1 dle materiálu RK-37-2020-26, př. 2;

ukládá

Odboru regionálního rozvoje předložit Zprávu o realizaci č. 1 a Zjednodušenou žádost o platbu č. 1 k projektu „Revitalizace zeleně v areálu SUPŠ Jihlava – Helenín“, dle materiálů RK-37-2020-26, př. 1RK-37-2020-26, př. 2 Řídícímu orgánu OPŽP.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz