Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-29: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“

RK-37-2020-29.pdf

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-37-2020-29
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“
Zpracoval B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o rozpočtové opatření z důvodu přijetí druhé a třetí části dotace ze strany poskytovatele dotace projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“, registrační číslo: SFZP 141001/2019 realizovaného v rámci 1. výzvy podprogramu Nová zelená úsporám – Adaptační a mitigační opatření (dále jen AMO).

Usnesením Rady Kraje Vysočina č. 2198/37/2019/RK ze dne 17. 12. 2019 schválila rada kraje projektovou žádost a rozhodla o předložení projektové žádosti v rámci 1 výzvy AMO (Usnesení 2198/37/2019/RK Rada kraje schvaluje znění Projektové žádosti dle materiálu RK-37-2019-80, př. 1 a znění plné moci dle materiálu RK-37-2019-80, př. 2; rozhoduje předložit projektovou žádost dle materiálu RK-37-2019-80, př. 1 do 1. výzvy podprogramu Nové zelené úsporám – Adaptační a mitigační opatření.)

Projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ je ze 100 % financován poskytovatelem dotace (Ministerstvo životního prostředí - dále jen „MŽP“), zprostředkující subjekt je Státní fond životního prostředí. První část (50%) dotace ve výši 27 331 797 Kč byla poskytnuta kraji na účet ČNB dne 10. 6. 2020 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace registrační číslo: SFZP 141001/2019 vydaného dne 7. 5. 2020. Druhá část dotace ve výši 619 238,92 Kč a třetí část dotace ve výši 5 472 955,14 Kč byly poskytnuty 4. 12. 2020 na účet ČNB.

Následně byly finanční prostředky z účtu ČNB převedeny na zvláštní účet projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ č. ú.: 4 200 056 090/6800.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ o celkovou částku 6 092 194,06 Kč přijatou ze strany „MŽP“.

Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. e) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů), rada kraje rozhoduje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků ve výši 6 092 194,06 Kč poskytnutých „MŽP“ na financování projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“.

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III - AMO“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 6 092 194,06 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz