Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-35: Darování pozemků v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, obec Nová Ves u Nového Města na Moravě

RK-37-2020-35.pdf, RK-37-2020-35pr01.xls , RK-37-2020-35pr02.pdf

Číslo materiálu 35
Číslo jednací RK-37-2020-35
Název Darování pozemků v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, obec Nová Ves u Nového Města na Moravě
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Předkládaný materiál řeší darování částí pozemku KN par. č. 3 v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, zastavěné stavbou chodníku, realizovanou v rámci akce s názvem „Náves a chodníky v Nové Vsi u Nového Města na Moravě“.

Na Majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátila obec Nová Ves u Nového Města na Moravě se žádostí o vypořádání majetkoprávních vztahů u pozemku, dotčeného výše uvedenou stavbou.

Jedná se o části pozemku KN parcela číslo 3 v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, dle geometrického plánu číslo 498-65/2020 označené jako par. č. 3/2, par. č. 3/3, par. č. 3/4 rozsahu dle materiálu RK-37-2020-35, př. 1, zastavěné chodníkem.

Geometrický plán číslo 498-65/2020 tvoří materiál RK-37-2020-35, př. 2.

Usnesením 0184/03/2019/RK ze dne 05.02.2019 rozhodla Rada Kraje Vysočina vydat souhlas se stavebním záměrem "Náves a chodníky v Nové Vsi u Nového Města na Moravě" a uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi Krajem Vysočina a investorem stavby. Smlouva opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina byla uzavřena dne 20.02.2019. Na základě Usnesení 0106/02/2019/ZK rozhodlo zastupitelstvo kraje na svém jednání dne 19.3.2019  uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Nová Ves u Nového Města na Moravě smlouvu o budoucí darovací smlouvě. Tato smlouva, jejímž předmětem byla část pozemku par. č. 3 v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, zastavěná chodníkem,  byla uzavřena dne 7.8.2019.

Pozemek KN par. č. 3 v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě získal Kraj Vysočina na základě Smlouvy darovací ze dne 20.12.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 21.12.2006 (V-3354/2006-714). Zřizovací listinou ze dne 20. 12. 2001 – Dodatkem č. 181 ze dne 7.11.2006, Dodatkem č. 357 ze dne 15.9.2009 a Rozhodnutím o sloučení organizace Kraje Vysočina ze dne 7. 11. 2006 jej předal k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci Kraje Vysočina.

Pozemek vede Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví č. 466 pro k. ú. a obec Nová Ves u Nového Města na Moravě, s právem vlastnickým pro Kraj Vysočina.

Návrh řešení

OM navrhuje, po konzultaci s ODSH a KSÚSV žádosti obce Nová Ves u Nového Města na Moravě vyhovět  a pozemky v rozsahu dle materiálu RK-37-2020-35, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 498-65/2020 z pozemku KN par. č. 3 v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce a učinit právní úkony nezbytné k převodu. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

Předpokladem převodu je zveřejnění záměru darování dle ust. §18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, po dobu 30 dnů na úřední desce krajského úřadu. Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darovat pozemků v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě v rozsahu dle materiálu RK-37-2020-35, př. 1 na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem tyto pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Nového Města na Moravě.

Stanoviska Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Žďár nad Sázavou souhlasí s darováním pozemků.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH Krajského úřadu Kraje Vysočina souhlasí s navrhovaným převodem pozemků v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě.

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemků v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, v rozsahu dle materiálu RK-37-2020-35, př. 1, oddělených geometrickým plánem číslo 498-65/2020 z pozemku KN par. č. 3 v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě, obec Nová Ves u Nového Města na Moravě;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu RK-37-2020-35, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 498-65/2020 z pozemku KN par. č. 3 v k. ú. Nová Ves u Nového Města na Moravě  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Nová Ves u Nového Města na Moravě.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 9. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz