Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-38: Darování pozemku v k. ú. Puklice, obec Puklice

RK-37-2020-38.pdf, RK-37-2020-38pr01.xls , RK-37-2020-38pr02.pdf

Číslo materiálu 38
Číslo jednací RK-37-2020-38
Název Darování pozemku v k. ú. Puklice, obec Puklice
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se darování pozemku pod chodníkem.

Na majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátila obec Puklice se žádostí o vypořádání majetkoprávních vztahů u pozemku KN par. č. 1037/24 v k. ú. Puklice, dotčeného stavbou „Chodníky podél III/4051 Puklice“. Obec předložila geometrický plán číslo 552-20754/2020, který tvoří materiál RK-37-2020-38, př. 2, Kolaudační souhlas Magistrátu města Jihlavy, odboru dopravy č.j. MMJ/OD/149212/2020-PIJ ze dne 15.7.2020.

Jedná se o část pozemku KN par. č. 1037/24, dle geometrického plánu číslo 552-20754/2020 označenou jako par. č. 1037/25 – ostatní plocha, ostatní komunikace,  v rozsahu dle materiálu RK-37-2020-38, př. 1. Pozemek je dotčený výstavbou chodníku podél silnice III/4051.

Na základě Usnesení 0274/05/2019/RK rozhodla Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 19.2.2019 mimo jiné uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Puklice smlouvu opravňující provést stavbu „Chodníky podél III/4051 Puklice“. Tato smlouva byla uzavřena dne 25.3.2019.

Pozemek KN par. č. 2094/1 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou ze dne 20.12.2001 a Dodatkem č. 357 ze dne 15.9.2009 je pozemek svěřený do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava na listu vlastnictví č. 106 pro k. ú. a obec Puklice.

Návrh řešení

OM, po konzultaci s KSÚSV, pracoviště Jihlava a ODSH, navrhuje převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu RK-37-2020-38, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Puklice a učinit právní úkony nezbytné k převodu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina – čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využívaný komerčně.

Předpokladem převodu je zveřejnění záměru darování dle ust. §18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění, po dobu 30 dnů na úřední desce krajského úřadu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit záměr darovat pozemek v k. ú. Puklice v rozsahu dle materiálu RK-37-2020-38, př. 1 na úřední desce krajského úřadu a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek v k. ú. Puklice v rozsahu dle materiálu RK-37-2020-38, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Puklice.

Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH Krajského úřadu Kraje Vysočina souhlasí s darováním pozemku v k. ú. Puklice obci Puklice.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s darováním pozemku v k. ú. Puklice obci Puklice.

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darování pozemku v k. ú. Puklice, v rozsahu dle materiálu RK-37-2020-38, př. 1, odděleného  geometrickým plánem číslo 552-20754/2020 z pozemku KN par. č. 1037/24 v k. ú. Puklice, obec Puklice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem pozemek v k. ú. Puklice v rozsahu dle materiálu RK-37-2020-38, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 552-20754/2020 z pozemku KN par. č. 1037/24 v k. ú. Puklice, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Puklice.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 9. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz