Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-37-2020-39: Dodatek smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina

RK-37-2020-39.pdf, RK-37-2020-39pr01.pdf

Číslo materiálu 39
Číslo jednací RK-37-2020-39
Název Dodatek smlouvy uzavírané příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina
Zpracoval P. Kolář
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Zastupitelstvo kraje schválilo svým usnesením 0117/02/2019/ZK ze dne 19. 3. 2019 „Zásady o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina“ a „Zásady o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina“ dále jen „Zásady“. Příspěvková organizace Kraje Vysočina je dle čl. 2, bodu 3 „Zásad č. 02/19“ oprávněna s předchozím souhlasem zřizovatele uzavírat nájemní smlouvy, smlouvy o výpůjčce apod. na užívání majetku, který jim byl předán k hospodaření nebo si najmout, propachtovat, vypůjčit majetek od jiných subjektů k zajištění hlavního účelu ke kterému je zřízena, na dobu delší než 3 roky.

Se žádostí o projednání souhlasu rady kraje se na odbor majetkový obrátilo Gymnázium Třebíč:

jedná se o návrh na uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti (stavby) č. TRMAS ze dne 1. 6. 2012 ve znění dodatku č. 1. Podstatou uzavřené smlouvy je umístění a provozování přenosového telekomunikačního zařízení na budově školy. Obsahem dodatku č. 2 je možnost umístění zařízení i jiného subjektu provozujícího veřejnou telekomunikační síť při tzv sdíleném režimu a prodloužení trvání smlouvy do 2. 6. 2026.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá udělit souhlas s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti (stavby) č. TRMAS ze dne 1. 6. 2012 ve znění dodatku č. 1 uzavřené mezi smluvními stranami Gymnázium Třebíč a Vodafone Czech Republic a.s. dle materiálu RK-37-2020-39, př. 1.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS souhlasí s navrženým usnesením.

Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti (stavby) č. TRMAS ze dne 1. 6. 2012 ve znění dodatku č. 1 uzavřené mezi smluvními stranami Gymnázium Třebíč a Vodafone Czech Republic a.s. dle materiálu RK-37-2020-39, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz